Wat geloven wij?

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is.  Niet dat in de bijbel het woord van God staat maar dat de bijbel Gods woord is. Uitgangspunt daarbij zijn de woorden van Johannes (Johannes 20: 31):

…maar deze zijn opgeschreven (de daden en woorden van Jezus) opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

En de woorden in Johannes 3: 16:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Een samenvatting van wat de kerken belijden staat in de apostolische geloofsbelijdenis. Hierin wordt in 12 punten kort samengevat wat christenen geloven:

(1) Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. (2) En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;(3) die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;(4) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle (5) op de derde dag wederom opgestaan van de doden; (6) opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods, de almachtige Vader; (7) vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
(8) Ik geloof in de Heilige Geest. (9) Ik geloof in een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; (10) vergeving van de zonden; (11) wederopstanding van het lichaam; (12) en een eeuwig leven.