Wat gebeurt er in een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst

De inhoud van een kerkdienst

Binnenkomst

Votum

Groet

De tien geboden of de wet

De schriftlezing

De preek en verkondiging

Het gebed

Het zingen

De collecte of de inzameling van de gaven

De sacramenten

De geloofsbelijdenis

De zegen

De kerk uitgaan 

Wat is een kerkdienst?

Om een kerkdienst te kunnen begrijpen moet je eerst weten wat een kerkdienst nu eigenlijk is. Een kerkdienst zouden we kunnen omschrijven als een ontmoeting tussen God en zijn gemeente. Tegelijkertijd is het een ontmoeting met de gemeenteleden onderling. Kernbegrip hierbij en het allerbelangrijkste is “communicatie”. Er vindt dus communicatie plaats over en weer.

Die communicatie vindt plaats op een aantal manieren:

Gebed, dankbede, smeekbede, voorbede en lofprijzing  

De preek en verkondiging

Zang

Bediening van de sacramenten

Inzameling van de gaven (collecte)

De geloofsbelijdenis

Het uitspreken van de zegen

De inhoud van een kerkdienst

De vorm van de dienst noemen we ook wel liturgie. De volgorde waarin bepaalde dingen gebeuren kan in iedere kerk anders zijn. Ook zullen niet in alle kerkdiensten alle punten aan bod komen, We zullen de kerkdienst hier dan ook behandelen op hoofdpunten.  

Binnenkomst

In veel kerken gaat de gemeente staan bij binnenkomst van de voorganger (en meestal ook de kerkenraad) Een oudste of ouderling geeft de voorganger een hand voordat hij zijn plaats op de preekstoel inneemt. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de dienst en met het geven van de hand en het uitspreken van de woorden: “De zegen” wordt het vertrouwen in de voorganger uitgesproken en de verantwoordelijkheid eigenlijk tijdelijk bij de voorganger gelegd.

Votum

Het woord votum komt uit het latijn en betekent eigenlijk belofte of toewijding. De voorganger spreekt hierbij woorden uit die we kunnen terugvinden in het bijbelboek Psalmen.”Onze hulp is in de naam van Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft.(Psalm 124:8; NBG) Die trouw houdt tot in eeuwigheid (Psalm 146:6) en nooit laat varen het werk van Zijn handen” (Psalm 138:8; NBG).

De voorganger spreekt hiermee een soort van geloofsbelijdenis uit namens de gemeente waarin de afhankelijkheid wordt uitgesproken van God in alles en dus ook in de kerkdienst.

Groet

De voorganger steekt een hand op of spreidt beide handen naar de gemeente uit en spreekt de woorden uit die o.a. staan in 1Korinthiërs 1:3. Woorden van Paulus die vaker gebruikt worden in zijn brieven. “Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus.” Deze woorden zijn dus niet van de voorganger zelf maar komen uit het woord van God, de bijbel. Het wil eigenlijk zeggen dat God zelf zijn gemeente tegemoet komt met genade en vrede aan het begin van de dienst.

De tien geboden of de wet

Lang niet in alle kerken wordt dit gedaan, maar in veel kerken worden de tien geboden voorgelezen zoals die in de bijbel staan in Exodus 20 en Deuteronomium 5. God heeft zich bekend gemaakt met genade en vrede en nu maakt Hij zijn wet bekend. Soms wordt ook de samenvatting van de wet gelezen zoals Jezus die woorden sprak en die staan in Matteüs 22: 37-40 : “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Dit is het grote en eerste gebod.Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”  (NBG)

De schriftlezing

In alle kerkdiensten worden er één of meer schriftlezingen gedaan. Dat betekent dat er een stuk wordt voorgelezen uit de het Woord van God de bijbel. Dat is op zich een spannend moment omdat God de bijbel gebruikt om Zichzelf te openbaren. Eigenlijk wil dit zeggen: Hij spreekt zelf en maakt bekend Wie Hij is, we spreken dan ook over het Woord van God.

Als we in de Bijbel lezen, leren we Hem beter kennen en leren we over al de dingen die Hij al gedaan heeft in de geschiedenis.

De preek en verkondiging

De preek is eigenlijk de uitleg van de schriftlezing die we gelezen hebben door de dominee.

Dus wat de schrijver bedoelde met het schriftgedeelte toen hij het opschreef. Bij de uitleg van het bijbelgedeelte maakt hij het Evangelie bekend: de blijde boodschap van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Door de preek, door de voorganger heen, spreekt God tot ons en dat noemen we de verkondiging. De dominee mag dan namens God de gemeente vertroosten, terechtwijzen en bemoedigen.

Het gebed

Bidden is praten met God. Dat kan tijdens de dienst gebeuren door middel van stil gebed, iedereen bidt in stilte voor zichzelf tot God, door middel van een gebed dat de voorganger uitspreekt namens de gemeente of door middel van een gezamenlijk gebed, vaak gedaan aan het einde van het gebed dat de voorganger uitspreekt. Dan wordt hardop door alle aanwezigen het “Onze Vader” gebeden zoals dat staat in Matteüs 6: 5 –15 :

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;  

Uw Koninkrijk kome;

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Amen.

In het gebed kunnen we dan verschillende dingen doen.

God danken voor alle goede dingen die Hij ons geeft (dankbede)

God loven prijzen, omdat Hij goed voor ons is (lofprijzing)

Bidden voor de nood van de wereld en voor ons zelf en voor vergeving en genade voor de

  zonden die wij gedaan hebben (smeekbede)

Bidden voor gemeenteleden die daarom gevraagd hebben of die bijvoorbeeld ernstig ziek

  zijn. (voorbede)

Het zingen

In alle kerkdiensten worden liederen gezongen. Dit kunnen psalmen, gezangen en opwekkingsliederen zijn. De liederen staan als bijlage achter in de bijbel of in het liedboek, in een opwekkingsbundel of staan op een liturgie afgedrukt. In veel gemeenten wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een beamer waardoor we de liederen kunnen lezen op een scherm. Augustinus, een kerkvader uit de eerste eeuwen van (354-430) zei ooit: “Zingen is twee keer bidden” Hij bedoelde daarmee dat je er met lichaam en ziel aan mee doet. Door het zingen hebben we contact met God en met elkaar. De zang wordt vaak begeleid op een kerkorgel, maar tegenwoordig ook vaak met andere instrumenten en/of met een praiseband.

De collecte of de inzameling van de gaven

Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld om elkaar en anderen te helpen. Het betekent echter meer. Het laat zien dat een kerkdienst gevolgen heeft in het gewone leven. We leren dat, wanneer wij bij God mogen horen, ons leven niet meer van ons zelf is. Dat heeft ook gevolgen voor de besteding van ons geld. Dat behoort God toe, want alles wat wij hebben, hebben wij van Hem gekregen. Met het geven van geld helpen wij elkaar en de wereld om ons heen, omdat God die wereld op het oog heeft. Wanneer de gemeente anderen helpt, is zij een teken van het goede, dat God voor mensen in petto heeft.

De sacramenten

In sommige kerkdiensten zullen sacramenten bediend worden. Zo kunnen volwassen mensen en kinderen gedoopt worden (door besprenkeling met water of door onderdompeling in een doop bassin) en kan het Heilig Avondmaal of in Rooms Katholieke kerken, de eucharistie,  gehouden worden. Voor uitleg hierover kunt u klikken naar de begrippenlijst.

De geloofsbelijdenis

Soms zal de geloofsbelijdenis uitgesproken worden of door de gemeente hardop opgezegd of gezongen. De geloofsbelijdenis is een samenvatting van wat christenen eigenlijk geloven. Deze luidt:   

“Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;

Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods de almachtige Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving van de zonden; de wederopstanding van het vlees;

en een eeuwig leven”.

Vaak wordt dit gevolgd door het woord Amen, dat betekent; het zal waar en zeker zijn.

De zegen

Aan het einde van dienst mag de voorganger de zegen meegeven aan de gemeente. Dat betekent dat je er nooit uitkomt zoals je de kerk in ging. De voorganger spreekt meestal de woorden uit: “Ga nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen.” Het geeft je even de tijd om je voor te bereiden op het ontvangen van de zegen en iedereen gaat hierbij staan. Hierin wordt duidelijk dat de dienst voor God niet alleen in een kerkdienst gebeurt maar ook in het dagelijks leven verder gaat. Wij worden de wereld ingestuurd, wij hebben het evangelie gehoord om er dan ook door de week naar te leven en het evangelie door te geven.

Als de zegen wordt uitgesproken spreidt de voorganger zijn beide handen uit over de gemeente. De zegen bestaat uit woorden die rechtstreeks uit de bijbel komen en staan in 2Korinthiërs 13:12-13

“De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” (NBG)

Hiermee wordt ons beloofd, dat als wij hierna naar huis gaan en het leven van alledag weer oppakken, God met ons mee zal gaan met Zijn liefde.

De kerk uitgaan

In veel gemeenten geeft de voorganger weer een hand aan de ouderling of oudste. De verantwoordelijkheid voor de gemeente ligt dan weer bij de kerkenraad. Vaak is er koffie na de dienst om elkaar te ontmoeten.