Vrije Evangelische Gemeente

De Vrije Evangelische Gemeenten zijn ontstaan uit de Nederlands Hervormde Kerk, oorspronkelijke onder de

naam Christelijke Afgescheiden Gemeente, als gevolg van de opwekkingsbewegingen in de 19e eeuw zoals het

Réveil en het methodisme. Zij konden zich niet verenigen met de strengen Calvinistische opvattingen over

belijdenisgeschriften en leer omtrent de uitverkiezing of predestinatie.

 

In 1923 verenigden de kerken zich in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Op dit moment zijn er in Nederland 37 Vrije Evangelische Gemeenten met ongeveer 6000 belijdende leden en 20 predikanten. Vanaf de zeventiger jaren zijn de banden met de Nederlands Hervormde Kerk (nu PKN) weer aangehaald en is besloten dat predikanten, in beide kerken, over en weer mogen preken. Ook worden er oecumenische diensten gehouden, terwijl de Vrije Evangelische Gemeenten zich niet aangesloten hebben bij de Raad van Kerken.

Internationaal werkt men samen onder de in 1948 opgerichte bond International Federation of Free Evangelical Churches waarin Vrije Evangelische Gemeenten van over de gehele wereld samenwerken.

 

In de Vrije Evangelische Gemeenten is de Bijbel de enige bron van geloof en kennis. Hierdoor is de houding ten opzichte van belijdenisgeschriften zeer vrij. Men wil zoveel mogelijk de sfeer van het Nieuwe Testament opnieuw te laten beleven, uitgaande van de mening, dat God zijn Zoon Jezus Christus, voor de gehele wereld heeft gegeven. Lid worden doet men op grond van een persoonlijke geloofsbelijdenis. Men kent wel doopleden, hoewel men de nadruk legt op de persoonlijke bewuste keuze voor Jezus Christus, als de persoonlijke Heiland.

 

De gemeenten zijn autonoom en de leiding berust bij de oudsten. De diensten zijn traditioneel protestants. Er wordt meestal gezongen uit het Liedboek voor de Kerken. Zowel mannen als vrouwen kunnen predikant worden en kerkelijke ambten bekleden.

 

In november 2007 is op de synode van de PKN besloten  met de Vrije Evangelische Gemeenten een associatieovereenkomst aan te gaan. Er zal een vrije uitwisseling van predikanten gaan plaatsvinden en die mogen in beide kerken de sacramenten bedienen. Predikanten worden in Utrecht opgeleid.