Verenigde Pinkster- en Volle Evangelie Gemeente

In 2002 zijn de Broederschap van Pinkstergemeenten en de Volle Evangeliegemeenten gefuseerd tot de VPE; de Verenigde Pinkster- en Evangelie Gemeenten.

Dit is niet gebeurd uit een terugloop van het aantal leden maar om samen in Nederland een krachtiger getuigenis te laten horen van het evangelie van Jezus Christus. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij 236.000 gemeenten zijn aangesloten met zo’n 55 miljoen leden wereldwijd. De VPE wil het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zij wil daarin de volgende kenmerken nastreven: betrouwbaarheid in dienstbetoon, balans in Woord en Geest en betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij waarin we leven.

 

De diensten  zijn persoonlijk gericht en opgewekt. God wordt aanbeden met enthousiasme en er wordt actief door de leden deelgenomen, maar men is tot niets verplicht. Sommige gemeenten hebben een eigen gebouw, andere gebruiken aula’s van scholen of gehuurde zalen. Muziek en zang om God te aanbidden en te eren zijn een belangrijke factor tijdens de diensten. Er is veel aandacht voor gebed en persoonlijk getuigenis. Iedereen is vrij om hardop mee te bidden in de gemeente.  Ook wordt er voor de zieken gebeden en soms leggen de leden van de gemeente elkaar de handen op terwijl ze voor iemand bidden.

 

Centraal staat de aanbidding en de verkondiging. Het Woord van God wordt vurig, inspirerend en praktisch  gepreekt en de aanwezigen reageren erop zodat er inter-actie is tussen de spreker en de aanwezigen. Gelovigen wordt opgeroepen om God te vragen gedoopt te worden met de Heilige Geest zodat ze meer kracht ontvangen om als Christen te getuigen van hun geloof en te dienen in de samenleving. Het kan zijn dat iedereen wordt uitgenodigd om naar voren te komen en te bidden. Soms kun je duidelijk zien dat mensen diep geëmotioneerd of innerlijk aangeraakt zijn.

 

De collecte tijdens de dienst (er is geen verplichting iets te geven) wordt ook wel offer genoemd en wordt gezien als een daad van aanbidding. Veel leden geven tienden. Dit betekent dat de eerste 10% van hun inkomen gegeven wordt als offer voor God. Men laat zo zien dat God altijd op de eerste plaats komt.

 

Men staat open voor de gaven van de Heilige Geest . Ook de diensten kunnen anders lopen dan gepland als er bijvoorbeeld iemand is die een boodschap, ingegeven door de Heilige Geest, wil doorgeven aan de gemeente. Dit gebeurt onder toezicht van de oudsten en/of de voorganger van de gemeente.

Het kan gebeuren dat iemand in tongen gaat spreken. Er worden dan klanken gehoord die voor mensen onbekend zijn maar door de Heilige Geest worden ingegeven.

De uitleg ervan wordt soms door de persoon zelf en soms door iemand anders gegeven. Het komt echter ook voor dat de uitleg uitblijft.  Dit wordt ook wel spreken in tongen genoemd.

Het spreken in tongen, de uitleg ervan en profetische gaven geven de gemeente nieuwe uitdagingen en bevestigen Bijbelse waarheden.