Vergadering van Gelovigen

De Vergadering van Gelovigen is een gemeenschap van christenen zonder vaste predikant of voorganger. Zij is ontstaan uit de Engelse Broederbeweging. De stichter John Darby was in 1857 in Rotterdam om bijbellezingen te houden en vierde daarbij gezamenlijk het Heilig Avondmaal. Vanuit zijn visie waarin men al het uiterlijk vertoon van de kerk schuwt probeert men te leven als ‘broeders en zusters’ zoals de eerste christen-gemeenten dat deden zoals beschreven staat in het Bijbelboek Handelingen. Men kent dan ook geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde. Tijdens de eredienst wordt er vaak zonder begeleiding van een muziekinstrument gezongen uit de bundel Geestelijke liederen  of uit de Lichtbundel (Een bundel met 179 evangelische liederen, afkomstig uit verschillende liedboeken, zoals Opwekking, Johannes de Heer, Jeugd in Aktie, de Notenkraker, enz.). In iedere dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd waaraan alle aanwezigen, ook gasten uit andere kerken, mogen deelnemen. Ook is er dan bidstond en Dienst des Woords waarin men vrij is om daar actief aan deel te nemen. Men kent geen vaste liturgie tijdens de diensten voor het verloop van de samenkomsten. Meestal is er geen sprake van eigen kerkgebouw, maar komt men samen in gehuurde zalen van bijvoorbeeld een scholengemeenschap. Men kent de doop door onderdompeling op grond van een persoonlijk getuigenis.

 

De vergadering van Gelovigen hebben een sterke eindtijdverwachting. Kenmerkend is dat zij de geschiedenis en toekomst van de wereld indelen in 7 delen;

  1. De tijd voor de zondeval in het paradijs, de tijd van de onschuld.
  2. De tijd van het geweten tot aan de zondvloed.
  3. De tijd van de regering tot aan Abraham.
  4. De tijd van de beloften tot aan Mozes.  
  5. De tijd van de wet tot aan de kruisiging, dood en opstanding van Jezus Christus, de Messias.
  6. De tijd van genade tot aan de wederkomst van Jezus Christus.
  7. En de tijd van het duizendjarig rijk waarin God regeert tot aan de jongste dag.

 

Er zijn in Nederland en Vlaanderen 110 gemeenten van de Vergadering van Gelovigen.