Stukje geschiedenis van de kerk in het algemeen

De naam ‘kerk’

Ons woord kerk is afgeleid van het Griekse bijvoeglijk naamwoord Kuriakos (= wat van de Heer is) Het woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor ‘kerk’ is het woord ekklesia. Een ekklesia was bij de Grieken de naam voor een politieke of godsdienstige vergadering die bijeengeroepen werd door een heraut.

Op deze manier heeft het woord ook de betekenis van roepen of samenroepen.

In de Statenvertaling die nog in enkele protestantse kerken gebruikt wordt is het woord ekklessia echter niet met kerk maar met gemeente vertaald (voorbeeld Matteüs 16:18)

Er werd bewust gekozen voor het woord gemeente omdat de Rooms –katholieke Kerk dit met ‘kerk’ vertaalde.  In de bijbel lezen we over de gemeente van de Heer. Het is Zijn gemeente, Zijn Kerk. Het woord Kerk is hier bewust met een hoofdletter geschreven. God heeft Zijn Gemeente uitgekozen en dat gaat over en door de muren van de kerken (met een kleine letter!!) heen!!!

Twee hoofdstromingen binnen kerkelijk Nederland

Binnen Nederland zien we als hoofdstromingen de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse kerken. In het woord protestant zit het woord ‘protesteren’. De oorsprong hiervan ligt bij de Duitse monnik Maarten Luther die op 31 oktober 1517 op de deur van de kerk in Wittenberg 95 stellingen (punten van kritiek) tegen de Rooms-Katholieke kerk spijkerde. Hij stelde allerlei misstanden aan de kaak. De kerk hield zich volgens Luther bezig met rijkdom en pracht en praal en was niet vies van verregaande politieke macht. De gelovigen moesten zelf nadenken en hadden daarvoor geen paus. Wel een bijbel in de eigen taal en niet in het Latijn zoals dat tot dan toe gebruikelijk was. Het moest gaan om wat in de bijbel staat (sola scriptura) en alleen door het geloof (sola fide). De hoofdvraag waar Luther mee worstelde was: ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ Kun je door hard te werken je eigen zaligheid verdienen? De uitkomst van die vraag was het ontstaan van het Protestantisme dat uitgaat van het principe: door geloof en dankzij de genade worden je zonden vergeven en zul je eeuwig leven.

Het ontstaan van het Protestantisme ging niet zonder verzet van Rome en heeft helaas tot veel bloedvergieten geleid.

Lees verder over Protestanten bij PKN en zie schema over het ontstaan van de verschillende kerkgenootschappen in Nederland.