Oud Katholieke Kerk  

De Oud Katholieke Kerk is ontstaan vanuit de afwijzing van het centralistisch streven van de Rooms Katholieke Kerk. Deze kerk wordt ook wel de Utrechtse Kerk genoemd. De Oud Katholieke Kerk is een kerk met een eigen geschiedenis die teruggaat tot de komst van het christendom in ons land ten tijde van Willibrord. De Oud Katholieke Kerk ontstond in 1723, toen het kapittel van Utrecht, zonder toestemming van Rome, Cornelis Steenoven tot bisschop benoemde. Nederland was in die tijd missiegebied (de Rooms Katholieke Kerk was niet officieel toegestaan in Nederland), waardoor Rome geen nieuwe bisschop wilde benoemen. De lokale kerk vroeg daar echter al twintig jaar om. Men besloot toen om zelf een nieuwe bisschop te benoemen. Sindsdien is het een kerk die opkomt voor het ideaal dat de ‘lokale kerk’ haar eigen rechten heeft en in de katholieke traditie haar eigen onafhankelijke weg is gegaan. Deze kerk beschouwt zichzelf als de voortzetting van de Katholieke Kerk van voor de Reformatie.

De Oud Katholieke Kerk beschrijft zichzelf als volgt; “Een kerk, waarin je persoonlijk je geloof in God intens en vroom kunt beleven. Een kerkgemeenschap, waarin je met elkaar meeleeft in de soms vrolijke en soms moeilijke fasen van het leven. Een kerk die ethische vraagstukken niet uit de weg gaat, maar ze genuanceerd en niet dogmatisch benadert vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen tegenover God en de mensen. Een kerk, waarin je opgewekt kunt geloven. Een kerk met een rijke liturgie, die teruggrijpt op de eenvoud van de eerste christenen.”

De Oud Katholieke Kerk van Nederland is in de laatste decennia gegroeid tot een open kerkgemeenschap waartoe velen zich aangetrokken voelen. Belangstellenden worden aangesproken door de verzorgde zondagse eredienst en de intimiteit van één van de 25 betrekkelijk kleine parochies. Het open klimaat waarbinnen de verschillende opvattingen over levensvragen en theologie naast elkaar kunnen bestaan, wordt als een verademing ervaren. Ten aanzien van ethische vragen heeft de kerk altijd een sterke nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en het geweten van de gelovige zelf. De Oud Katholieke Kerk kent de vrouw in het ambt van priester en ook het celibaat is sinds 1922 afgeschaft. Tevens kunnen homoseksuele relaties kerkelijk ingezegend worden en worden homoseksuelen als volwaardige leden benaderd, met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. Dit betekent dus ook deelname aan de sacramenten.
Toch is de Oud Katholieke Kerk een historische kerk met een rijk erfgoed en een grote katholieke traditie en internationaal verbonden met een aantal onafhankelijke katholieke kerken, met Anglicanen en de  Oosters Orthodoxe Kerk. Met deze laatste worden zelfs officiële hereniging gesprekken gevoerd. Het woordje ‘oud’  wil benadrukken dat zij zich wil baseren op de leer en het leven van de kerk van de eerste tien eeuwen.

Ook op het terrein van de oecumene roerden de oud-katholieken zich, contacten werden aangeknoopt met de

orthodoxie, waarmee een intensieve theologische dialoog werd gevoerd en ook met de Anglicaanse Wereldkerk

werd gezocht naar overeenkomsten. Met de Anglicanen kon al in 1931 tot een volledige kerkelijke gemeenschap

worden besloten, terwijl deze met de kerken van het oosten nog groeiende is.
Het aantal leden van deze kerk in Nederland bedraagt ca. 6000. En heeft twee 
bisdommen, het bisdom Haarlem

en het bisdom Utrecht. In totaal telt de Oud Katholieke Kerk ongeveer 600.000 gelovigen van wie er 40.000 in

Duitsland en 250.000 in de Verenigde Staten leven.

De Oud Katholieke Kerk gebruikt de Wilibrord vertaling van de bijbel, al wordt ook tegenwoordig wel de

Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt die ook in veel Protestantse kerken wordt gebruikt.