Nieuw Apostolische Kerk 

De Nieuw Apostolische Kerk is een internationale christelijke kerk met ongeveer 10 miljoen leden wereldwijd en

57.000 gemeenten. In Nederland zijn er 76 gemeenten met ongeveer 12000 leden. Uitgangspunt van de leer in deze

kerk is de Heilige Schrift. In 1863 is zij uit de Katholiek Apostolische Gemeente ontstaan en wordt, evenals de

eerste christengemeente, door apostelen geleid. Het hoofdkwartier staat in Zürich en daar zetelt ook het hoofd van

de kerk; de stamapostel. De kerk kent een hiërarchische structuur met aan het hoofd de stamapostel,

districtsapostelen en apostelen. Naast deze apostelen kent de kerk ook nog ambtsdragers zoals Opzieners,

Districtsoudsten, Districtsevangelisten, Herders, Gemeente-evangelisten, Priesters, Diakenen en Onderdiakenen.

 

De Nieuw Apostolische Kerk kent in tegenstelling tot andere Protestantse kerken, die alleen de doop en het Heilig Avondmaal als sacrament kennen, drie sacramenten namelijk de Heilige Waterdoop, het Heilig Avondmaal en de Heilige Verzegeling (de letterlijke overdracht van de Heilige Geest en samen met de Heilige Waterdoop vormen deze de wedergeboorte uit water en geest). Volgens de leer van deze kerk wordt men door de Heilige Verzegeling ingeschreven in het boek des levens van het Lam.

 

De kerkdienst is van wezenlijk belang omdat hier in rust de gemeenschap gezocht kan worden met God en met de broeders en zusters van de gemeente. De dienst begint met gebed daarna wordt aan het altaar een vrije prediking gehouden, door een van de ambstdragers, waarvan niet tevoren op papier mag worden gezet. De kerkleiding geeft voor de zondag een kerngedachte waarin het Bijbelgedeelte staat alsmede enkele verdiepingsgedachten. De ambtsdragers die de preek moeten doen vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest volgens de woorden van Jezus in Mat.10:20:Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.”

De Nieuw Apostolische Kerk ken een geloofsbelijdenis die bestaat uit 11 artikelen.   

Iedereen kan lid van de Nieuw-Apostolische Kerk worden mits hij de geloofsleer erkent. Het lidmaatschap begint met het ontvangen van het sacrament ‘de Heilige Verzegeling’. Van de leden wordt verwacht dat zij hun leven naar de leer van Christus inrichten.