Leger des Heils 

Het Leger des Heils is een uit Engeland afkomstig kerkgenootschap (The Salvation Army) dat zich heeft verspreid

over meer dan 100 landen.  Het is opgericht door William Booth in 1878. Het doel van het Leger des Heils is:

‘De verkondiging van het evangelie in woord en daad’.  Bekend is dan ook de spreuk van William Booth dat het

Leger staat voor ‘soup, soap, salvation’ Het is het kerkgenootschap van de opgestroopte mouwen. Er is zeer veel

aandacht voor de geestelijke en maatschappelijke hulp aan de ontspoorde medemens. Het Leger des Heils voert

strijd tegen het alcoholisme en is bekend om haar hulp aan daklozen, verslaafden en prostituees.

 

Het Leger des Heils is onder te verdelen in een kerkgenootschap en een viertal stichtingen.

  1. De Stichting Legers des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Deze is werkzaam in de welzijn en gezondheidssector en is voornamelijk gericht op de hulp aan de mensen die behoren tot de 5 tot 10% die nergens terecht kunnen en tussen de wal en het schip terecht dreigen te raken. Deze stichting heeft in Nederland 223 vestigingen met meer dan 4200 personeelsleden.
  2. De Stichting Leger des Heils dienstverlening, die kleding en goederen inzamelt en die verspreidt onder de mensen die het nodig hebben. Ook wordt het verkocht en het geld wordt dan besteed aan de dienstverlening. Veel korpsen kennen een eigen kledingbeurs en winkel. Ook helpt deze stichting met zoeken naar vermiste personen.
  3. De Stichting Leger des Heils fondsenwerving; 70% van het geld komt binnen via subsidie van de overheid. Daarnaast komt er  wat geld binnen via degenen aan wie hulp geboden wordt. De rest van de benodigde gelden worden binnengehaald via deze stichting zodat het Leger des Heils haar werk kan blijven doen.
  4. De Stichting Leger des Heils; deze stichting is verantwoordelijk over de verdeling van de financiën over de verschillende stichtingen.

 

Het Leger des Heils kent in Nederland op dit moment (2007) zo’n 73 plaatselijke gemeenten die korpsen genoemd worden met 112 vestigingen. Het ledenaantal bedraagt 6300 Het leger kent een sterk hiërarchische structuur. Aan het hoofd van een korps staat een heilsofficier, die verantwoordelijk is voor het gehele doen en laten van het plaatselijke korps. Dit houdt in zowel de geestelijke zorg voor de eigen korpsleden alsmede eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke hulpverlening waaraan het korps zijn medewerking verleent. Het hoofdkwartier van het Leger des Heils is gevestigd in Almere. In Nederland zijn in oktober 2007 de commissioners  Roy en Arda Frans in Vlaardingen bevestigd als hoofd van het leger des Heils Nederland en Tjechië.

 

De leden van het korps zijn de heilssoldaten of adherenten. Als je heilsoldaat wordt onderteken je de geloofsbelijdenis (krijgsartikelen) en leg je een belofte af. Je wordt ingezegend en als heilsoldaat beloof je o.a. geen alcohol, tabak of drugs te gebruiken en je niet in te laten met kansspelen. Verder draagt een heilsoldaat een uniform.

 

Het Leger des Heils kunnen we op de kerkelijke landkaart van Nederland onderbrengen onder de heiligingskerken die hun oorsprong hebben in het methodisme.  De diensten van de verschillende korpsen wordt geleid door een korpsofficier. Verder wordt er gezongen uit de bundel “Vrede en Vreugde” en de liedbundel van het Leger des Heils. Per 1 september 2007 wordt de nieuwe liedbundel van het Leger des Heils in gebruik genomen met 526 liederen afkomstig uit de oude bundels, uit de bundel Opwekking en uit liederen afkomstig uit de 110 landen waar het Leger des Heils werkzaam is.

De zang wordt begeleid door het plaatselijke muziekkorps (brassband) en de zangbrigade. In de dienst is er veel ruimte voor gebed en iedereen is vrij om daaraan hardop deel te nemen. Ook mag iedereen tijdens een bepaald gebedsmoment naar voren komen om te knielen bij de ‘heiligingstafel’, die vroeger ook wel ‘zondaarsbank’ (afkomstig van de bijbelse term ‘de troon der genade’) genoemd werd. De diensten zijn laagdrempelig zodat ook buitenkerkelijken alles goed kunnen begrijpen.

 

Het leger kent veel symbolen zoals de vlag en het legerwapen met hun symbolische betekenis. De vlag wordt gebruikt bij inzegeningen, opdrachtdiensten, begrafenisdiensten, en andere bijzondere samenkomsten.

 

Het Leger des Heils kent niet het gebruik van de sacramenten zoals doop en de viering van het Heilig Avondmaal.

Het standpunt van het Leger des Heils is, dat waar wij in werkelijkheid deel kunnen hebben aan Christus, uiterlijke vormen of symbolen van deze gemeenschap niet nodig en ook door Christus niet geboden zijn.
Vanzelfsprekend heeft de heilsoldaat voor de gebruiken en ceremoniën van zijn mede-christenen eerbied en acht hij deze voor hen van even grote waarde als hij de gebruiken en ceremoniën van het Leger des Heils voor zichzelf van waarde acht. Daarom zal hij ook op dit punt andersdenkende christenen nooit bestrijden. Daarnaast is een heilsoldaat vrij om zich te laten dopen of deel te nemen aan het Heilig Avondmaal elders.

 

Het leger evangeliseert o.a. door de verspreiding van het blad ‘De Strijdkreet’.