Kerk van de Nazarener

De kerk van de Nazarener (Church of the Nazarene) is ontstaan in  1908 in Texas Amerika. Deze kerk zet de lijn voort vanuit het methodisme zoals die is ontstaan bij John Wesley in Engeland. De naam Nazarener komt van

Jezus van Nazareth, de plaats waar Jezus zijn jeugd doorbracht.

De Kerk van de Nazarener valt onder de heiligingskerken, waarin leer, ervaring van de heiligmaking en het gebed

centraal staan.

 

De Kerk van de Nazarener is een gemeenschap van Christenen, die geloven dat het evangelie aan allen verkondigd moet worden en dat de gelovigen vervuld mogen worden met de Heilige Geest, opdat de vrucht van de Geest van liefde, kracht en vrede de mens brengt tot een heilig en volkomen bestaan. De Kerk van de Nazarener voelt zich één met allen die de naam van dezelfde Heer aanroepen.

 

Hoe een mens tot geloof kan komen wordt door de Kerk van de Nazarener uitgelegd aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15:11-32, samengevat zien we daar 4 stappen;

  1. “Hij kwam tot zichzelf” (erkenning van de nood)
  2. Hij zei tot zichzelf: “Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan” (het wilsbesluit)

Daarna lezen we…

  1. “En hij stond op en keerde terug” (hij verbond de daad aan zijn besluit)
  2. Tenslotte erkent hij zijn schuld aan de Vader: “Vader, ik heb gezondigd, …. ik ben niet meer waard uw zoon te heten!” (publiekelijk maken van verlorenheid)
    Zo komt de mens thuis voor een warm onthaal. Na de thuiskomst gaan we weer leren leven op de wijze zoals God dat bedoeld heeft.

 

De Kerk van de Nazarener wil een plaats zijn waar we kunnen leren leven met God en mensen in liefde en acceptatie.

God heeft de sleutel aan u gegeven, nu klopt Hij om binnengelaten te worden. Hij wacht, want een gesloten hart kan alleen van binnenuit geopend worden.

 

De diensten van de Kerk van de Nazarener zijn niet strak geregeld, met veel ruimte voor zang, vaak begeleidt door een muziekgroep. Er wordt veel gezongen uit de bundel Opwekking en uit de eigen Nazarenerbundel.  Er is veel ruimte voor gebed en iedereen mag gebruik maken van het zogeheten ‘open altaar’. Men gaat dan naar voren en knielt voor God om te bidden. De diensten van de Kerk van de Nazarener worden gekenmerkt door het laag drempelige karakter waardoor ook buitenkerkelijken die voor het eerst een dienst meemaken, de preek goed kunnen volgen en begrijpen. De preek is niet zweverig maar heeft een hoog realiteitsgehalte waarin het Woord van God gezaghebbend is en centraal staat.

Men kent de doop door onderdompeling en kinderen worden over het algemeen opgedragen, al kan ook de kinderdoop bediend worden.  Iedereen wordt genodigd om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Het hoofdkwartier van de Kerk van de Nazarener geeft ondersteuning aan bijna 1,5 miljoen leden, in meer dan 12.900 kerken in de Verenigde Staten, Canada, en werkt in 155 andere landen. De Kerk van de Nazarener heeft in Nederland 13 gemeenten.

 

De Kerk van de Nazarener wil een stralend lichaam van Christus zijn

in en voor deze wereld van de 21e eeuw.

Zij wil ongelovigen oproepen tot een leven met de Heer en de gelovigen brengen

tot Christusgelijkvormigheid.

Een kerk voor alle mensen van deze tijd in verbondenheid met God en elkaar in liefde

leren leven lijkende op Christus