Kerkelijke Feestdagen

Advent

Kerst

Drie koningen / Epifanie

Caraval

Aswoensdag

Biddag / Dankdag

40-dagentijd / Vastentijd

Goede week

Palm zondag

Witte donderdag

Goede vrijdag

Stille zaterdag

Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Hervormingsdag

Allerheiligen

Allerzielen

We kennen binnen het christendom eigenlijk twee soorten feestdagen. De feestadgen van het kerkelijk jaar die op deze pagina worden uitgelegd. Dit zijn feestdagen die verwijzen naar het Nieuwe Testament. Deze feestdagen zijn niet door God ingesteld, maar door mensen. In de Bijbel geeft God echter ook opdracht om feesten of hoogtijdagen te vieren, Dit zijn de feesten van het Oude Testament. Deze zijn uitgewerkt op de paginaBijbelse Feesten. Hier wordt ook duidelijk uitgewerkt hoe de Bijbelse feesten hun vervulling krijgen in de kerkelijke feesten zoals wij die meestal goed kennen.

Het kerkelijk jaar kent verschillende feestdagen. Gebruikelijk begint het kerkelijk jaar op de eerste zondag van advent.

 

Advent: is afgeleid van adventus wat ‘komst’ betekent en is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd van verwachting van de komst van de Here Jezus, maar ook de verwachting van Zijn wederkomst. Advent begint op de eerste zondag die valt tussen 27 november en 3 december en duurt altijd vier weken. Op de adventszondagen worden afhankelijk van de adventszondag, één, twee, drie of vier kaarsen ontstoken.

Kerst: Op 25 en 26 december men viert het feest van de geboorte en komst van Jezus Christus in Betlehem. De Oosters Orthodoxe Kerk houden dit feest twee weken later omdat daar de Juliaanse kalender wordt gebruikt. In de Rooms Katholieke Kerk wordt gesproken van “Kerstmis” terwijl in de Protestantse kerken van Kerstfeest wordt gesproken. In veel kerken wordt op in de nacht van 24 op 25 december de “Kerstnachtdienst” gehouden. De data (25 en 26 december) van Kerst  moet niet gezien worden als de echte geboortedag of verjaardag van Jezus Christus. Deze data zijn pas later in de vierde eeuw van onze jaartelling door Constantijn de Grote officieel vastgesteld.

 

Drie koningen / Epifanie: Feestdag van de Katholieke kerk gehouden zo mogelijk op 6 januari, wanneer deze dag op een werkdag valt, dan op de eerste zondag na 1 januari. Drie koningen of Epifanie wordt wel het feest van de Openbaring van de Heer genoemd bedoeld om de verschijning van het vlees geworden woord te vieren. De aanbidding van de wijzen wordt gevierd omdat daarmee de bekendmaking van Christus aan de wereld herdacht wordt.

 

Carnaval: Feest voornamelijk gevierd door Katholieken. Carnaval is een eet en drinkfestijn voorafgaand aan as woensdag en de daaropvolgende vastentijd waarin men zich voorlopig voor het laatst te goed kan doen aan overmatig eten en drinken.

 

Aswoensdag: Het zichtbare kenmerk van vasten en inkeer dat aangebracht wordt op het voorhoofd van de Katholieke gelovige op de woensdag na carnaval die tevens het begin van de vastentijd of 40-dagentijd. De as wordt gemaakt van de verbrande takken van Palmzondag van het voorafgaande jaar.

 

Biddag/Dankdag: Biddag voor gewas en arbeid is een dag waarin de de gemeente bijeenkomt om de zegen van God te vragen over de arbeid en de gewassen die mogen groeien dan wel het eten wat we van het geld dat we daarmee verdienen kunnen kopen. Dankdag is de dag dat God gedankt wordt voor de zegeningen die we mede door onze arbeid mochten ontvangen. Traditioneel wordt er een speciale collecte gehouden waarin meestal gul gegeven wordt. In de PKN wordt dit in veel kerken op een zondag in het voorjaar(biddag) en najaar (dankdag)gedaan in andere, meestal meer Reformatorische kerken gebeurt dit op een woensdag in het voorjaar (biddag) en in het najaar (dankdag) waar dan twee maal op die dag een kerkdienst wordt gehouden. Sommige reformatorische scholen geven deze dag ook geen lessen.

 

40-dagentijd / vastentijd:  In de Protestantse kerken wordt deze tijd van inkeer en bezinning de 40-dagentijd genoemd in de Katholieke kerken de vastentijd. Het is de tijd van 40 dagen voorafgaand  aan het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus.

 

Goede week: De week van Palmzondag tot eerste Paasdag. Deze week wordt ook wel ‘stille week’ genoemd. In deze week valt behalve de Palmzondag ook Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en Paaszondag.

 

Palmzondag: De viering van de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Het is de laatste zondag van de Vastentijd in de Rooms Katholieke Kerk en tevens het begin van de Goede week.

 

Witte donderdag: De dag waarop de Rooms Katholieke Kerk de instelling van de eucharistie herdenkt en de voetwassing van de discipelen door de Heer Jezus Christus. De benaming ‘wit’ komt van het feit dat alle kruisbeelden en andere beelden met een wit laken bedekt zijn. Het is de laatste dag voor Pasen waarop het orgel bespeeld mag worden en de klokken geluid mogen worden.

 

Goede vrijdag: De dag waarop alle kerken de kruisdood van Jezus Christus gedenken op Golgotha. Goede vrijdag is de droevigste feestdag van het kerkelijk jaar. Toch wordt deze dag ‘goed’ genoemd om erop te wijzen dat Jezus is gestorven om de mensen van de zonden te verlossen.

 

Stille zaterdag: De zaterdag tussen het sterven (Goede vrijdag) en de opstanding (Pasen) in waarop Jezus in het graf lag.

 

Pasen: Het feest van de ‘opstanding’ of ‘verrijzenis’ van Jezus Christus uit de dood. Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest waarop de overwinning op de dood , door Jezus Christus, gevierd wordt. De oorsprong ligt in het Joodse Pesachfeest. Op dit feest, waarop de Joden de uittocht uit Egypte herdenken onder leiding van Mozes, werd een offerlam geslacht. Het bloed van dat lam moest op de deurpost gesmeerd worden waardoor de engel des doods het huis niet zou bezoeken. Het bloed van het lam staat dus voor leven maar ook voor bevrijding, omdat de farao, de toenmalige heerser over Egypte, het volk Israël toen echt liet gaan. Ook Jezus is ten tijde van het Joodse Pesachfeest gekruisigd maar drie dagen later is Hij ook opgestaan. Hierdoor wordt ook Jezus wel het offerlam, het Lam of het Lam Gods genoemd dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook hierin zien we het thema van verlossing en bevrijding terug. Het Paasfeest wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente op 21 maart.

 

Hemelvaartsdag: Wordt gevierd op de veertigste dag na Pasen en men gedenkt dan dat Jezus Christus naar Zijn Vader in de hemel is gegaan (Handelingen 1:9). Hemelvaartsdag valt altijd op donderdag.

 

Pinksteren: Wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen en tien dagen na Hemelvaartsdag. Voor Zijn Hemelvaart had Jezus beloofd dat de Trooster, de Geest van God of Heilige Geest, zou komen. Op de vijftigste dag tijdens het Joodse Wekenfeest waren de discipelen bijeen om een opvolger te benoemen voor Judas die Jezus verraden had. Tijdens deze bijeenkomst kwam er een geluid als van een harde wind en verdeelden tongen als van vuur op de discipelen en werden zij vervuld van de Heilige Geest (handelingen 2:1-4). Onder invloed van de gave van de Heilige Geest konden zij in vreemde talen spreken over het verlossende werk van Jezus Christus en konden ook vreemdelingen in Jeruzalem, ieder in zijn eigen taal, deze boodschap horen. Tijdens het eerste Pinksterfeest kwamen, o.a. door de toespraak van Petrus, 3000 mensen tot geloof.

 

Hervormingsdag: Hervormingsdag is de gedenkdag van de Protestantse kerken op 31 oktober. Op deze dag herdenkt men dat Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de Rooms Katholieke Kerk ophing aan de kerk van Wittenberg in Duitsland. Hiermee begon de Hervorming/Reformatie wat het begin van het Protestantisme betekende en een definitieve breuk met de Rooms Katholieke Kerk.

 

Allerheiligen: Feestdag van de Katholieke kerk wordt gevierd op 1 november. Op Allerheiligen wordt gedacht aan alle heiligen en martelaren uit de kerkgeschiedenis. Ook zijn er nog zeer vele heiligen die ieder hun eigen feestdag hebben. Een heilige krijgt een feestdatum, een heiligendag een dag waarop deze heilige speciaal vereerd wordt.

 

Allerzielen: Dag van gebed van de Katholieke kerk gehouden op 2 november. Op Allerzielen bidt men voor hen die overleden zijn en wellicht nog niet bij de Heer zijn. Men gelooft dat het bidden voor de overledene tot resultaat kan hebben dat deze van de zonde wordt vrijgesproken. Op Allerzielen bezoekt men zo mogelijk het graf van de overledene.