Heiligingskerk

Onder de naam heiligingskerk kunnen een aantal kerkgenootschappen in Nederland worden gezien die hun oorsprong

vinden in het methodisme. Het methodisme vindt zijn oorsprong als reactie op de verstarring en de vaste vormen in de Anglicaanse Kerk in Engeland in de 18e eeuw bij John en Charles Wesley. Hun methode om zondaars te

bekeren verschilde totaal van de gebruikelijke manier. Eerst werd de zonde en de straf duidelijk voor ogen gesteld,

daarna werd gebeden om verlossing van de zonde en vervolgens werd opgewekt tot een openlijke bekering.

De prediking werd begeleid door handgeklap, muziek, enz. waardoor onder de toehoorders ook geestelijke opwinding ontstond.

Kenmerkend voor deze kerken is dat ze in principe alleen de Bijbel erkennen als de norm voor hun geloof. De apostolische geloofsbelijdenis wordt ook aanvaard.

Tevens ligt er veel nadruk op de persoonlijke beleving en streeft men naar morele en geestelijke volmaaktheid. Men heeft hier speciaal aandacht voor de ervaring van de heiligmaking. Hier bedoeld men mee dat de gelovige door zijn bekering als het ware een tweetal crisissen doormaakt. De eerste is die van de rechtvaardigmaking door de vergeving van de zonde. De tweede is die van de heiligmaking door de vervulling van de Heilige Geest, ook wel werkelijke doop of geestesdoop genoemd.

Als laatste kenmerk kan worden genoemd de sterke sociale bewogenheid in de maatschappij. Mede door de invloed van het methodisme is de afschaffing van de slavernij in Engeland en de koloniën (1834) tot stand gekomen.

De diensten in deze kerken zijn meestal minder strak geregeld dan in de traditionele kerken.

Ook wordt er tijdens de diensten gelegenheid gegeven om een openbaar getuigenis af te leggen.

Het gebed speelt in de kerken een belangrijke rol.

Vaak is er tijdens de dienst een gebedsmoment waarin mensen dan naar voren mogen komen om geknield te bidden bij de ‘heiligingstafel’ of ‘open altaar’. Er wordt hiermee benadrukt dat de mens ook zichtbaar een stap mag maken naar God om in nederigheid, geknield tot Hem te komen in gebed.  

In Nederland behoren tot deze groep het Leger des Heils en de Kerk van de Nazarener. 

Twee bijbelstudies met als titel: Wat is heiliging? door Ds.Ed Meenderink zijn hier te beluisteren of te downloaden.