Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt bestaat uit ongeveer 270 gemeenten  met 125.253 leden en kunnen we het best

omschrijven als orthodox gereformeerd  Deze kerk is ontstaan in 1944, middenin de tweede wereldoorlog. De aanleiding

ertoe was echter al ruim voor de tweede wereldoorlog. Binnen de Gereformeerde Kerk ontstonden nieuwe ideeën over

leer en leven. Een grote groep mensen verzette zich daar echter tegen. Toen in 1942  de synode sommige inhoudelijke standpunten simpelweg oplegden aan de gemeenten op straffe van disciplinaire maatregelen restte de mensen zich geen keus door zich

‘vrij’ te maken van de kerk. Omdat de kerken die zich wel aan de synode uitspraken wensten te houden Gereformeerd bleven heten, is deze stroming verder gegaan onder term Gereformeerd Vrijgemaakt om misverstanden te voorkomen.

Binnen de Vrijgemaakt Gereformeerden ontstond rond de jaren zestig de idee dat deze kerk de enige ‘ware kerk’ was. Er ontstond zodoende een eigen politieke partij, eigen scholen en een eigen krant. Toch was er ook een ruim aantal gemeenten die zich hierin niet konden vinden en zich daarom in 1967 afscheiden van de Vrijgemaakten en de Nederlands Gereformeerde Kerk vormden. In 2003 echter ontstond gelukkig weer een gesprek tussen de afgescheiden groeperingen door niet te kijken naar wat hen scheidt van elkaar, maar naar wat hen onderling bindt. Er is plaatselijk soms al vergaande samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk en/of de Nederlands Gereformeerde Kerk. Het gereformeerd appel probeert deze samenwerking enigszins te coördineren.

Een groepering die zich ernstig zorgen maakte over deze ontwikkelingen scheidde zich toen echter af en vormt sindsdien de Gereformeerde  Kerken in Nederland (Hersteld). Deze telt 1250 leden met 8 gemeenten en 2 predikanten.

De Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk beschrijft hun gemeenschap als volgt:

“We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Die verbondenheid in geloof hebben we vorm gegeven in allerlei onderlinge contacten en afspraken. Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen.
Geloven is niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeentes gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.”

Binnen deze gemeenten gebruikt men meestal de Nieuwe Bijbel Vertaling al worden ook de Statenvertaling en de NBG1951 in sommige gemeenten ook gebruikt. De predikanten studeren aan de eigen Theologische Universiteit in Kampen. In 2008 is er ophef ontstaan binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt omtrent uitlatingen van de bijzonder hoogleraar Dr. G. Harinck van de Theologische Universiteit Kampen betreffende uitlatingen over homoseksualiteit,  vrouwelijke ambtsdragers en zijn visie op de Rooms katholieke mis. Op de site “één in waarheid” o.a. aan dit onderwerp gewijd, geven verontruste leden hun visies op het geheel.

De Gereformeerd Vrijgemaakte kerken telden per 1 januari 2008, 272 gemeenten met 125.253 leden en 294 predikanten.

De GKV maakt zich grote zorgen over het feit dat een derde van de doopleden zich onttrekt aan de gemeente, zonder aan te geven zich aan te willen sluiten bij een ander kerkgenootschap. Tevens baart men zich zorgen over de vergrijzing van het predikantenbestand.