Gereformeerde Gemeente

De Gereformeerde Gemeente in Nederland en Noord Amerika worden in Nederland normaal gesproken Gereformeerde Gemeente genoemd. Dit om misverstanden met de Gereformeerde Gemeente in Nederland (zie schema) te voorkomen. De gereformeerde Gemeente telt op dit moment 156 gemeenten en 54 predikanten, In de Verenigde Staten en in Canada wordt de Gereformeerde Gemeente The Netherlands Reformed Congregations genoemd (NRC) en telt daar 28 gemeenten met 12 predikanten. De Gereformeerde Gemeenten groeien jaarlijks nog steeds en tellen op dit moment 103.930 (doop)leden en heeft in 2007 haar 100-jarig bestaan gevierd. Exacte aantal leden van alle Gereformeerde Gemeenten vanaf 1985 kunt u hier downloaden in een Excel document. Informatie over de predikanten en wanneer en waar zij beroepen zijn vindt u hier.

De Gereformeerde Gemeente is erg traditioneel ingesteld. Veel leden van de Gereformeerde Gemeente stemmen SGP, lezen het Reformatorisch Dagblad, sturen de kinderen naar Reformatorische scholen en zijn vaak sterk maatschappelijk actief op allerlei terreinen.  De ‘Saambinder’ is het orgaan van de Gereformeerde Gemeenten dat al 85 jaar wekelijks verschijnt.

De Gereformeerde Gemeente is actief in evangelisatie en buitenlandse zending. De ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten) is actief in Albanië, Ecuador, Guinee, Nigeria, Papua en Sudan. Ook is er een actieve jeugdbond die het jeugdwerk binnen de Gereformeerde Gemeente coördineert.

 

De Gereformeerde Gemeente oriënteert zich sterk op de theologie uit de tijd van de Nadere Reformatie. In leer en prediking worden de volgende zaken benadrukt:

  • Het gezag van de Bijbel; de Bijbel is van kaft tot kaft Gods onfeilbare woord;
  • Het gezag van de drie formulieren van enigheid;
  • Het is onmogelijk voor de mens om tot Gods eer te leven; daaruit voortvloeiend de noodzaak van wedergeboorte en bekering en persoonlijk geloof in Christus.                  

 

De weg waarin de Heilige Geest deze zaken werkt en hoe de gelovige dit persoonlijk beleeft wordt ook wel bevinding genoemd. Vandaar dat we in deze kerken spreken van ‘bevindelijke prediking’.  

 

In de kerkdienst worden uitsluitend de Statenvertaling van de Bijbel en de Psalmen worden niet

ritmisch in de ‘oude berijming’ van 1773 onder begeleiding van een orgel gezongen. Er zijn nog

enkele gemeenten (St.Annaland, Scherpenisse, Kruiningen en Borssele) waar de Psalmen van

Datheen (1531-1588)  uit 1566 gezongen worden. Meer informatie hierover vindt u hier op de site

van Petrus Datheen Stichting. Zowel de psalmen van de oude berijming van 1773 als de psalmen

van Datheen zijn hier te lezen. Veel gemeenten hebben geen eigen predikant en daar wordt op de

zondag een preek voorgelezen door een ouderling. Veelal is er in de morgendienst een preek n.a.v. een bijbelgedeelte en in de middag- of avonddienst een leerdienst n.a.v. de vragen en antwoorden in de Heidelbersge Catechismus. Predikanten worden opgeleid aan de eigen Theologische School te Rotterdam waar de studenten een vierjarige opleiding volgen en les krijgen van eigen predikanten.

 

In de kerk dragen vrouwen en meisjes een hoed en een rok en ook op doordeweekse dagen wordt er door de vrouwen geen broek gedragen. Tevens is deze gemeente fel tegen abortus, euthanasie, homoseksualiteit en anti-conceptie.Ook gaat men meestal niet naar theater of bioscoop en is televisie en internet niet algemeen gebruikelijk.

In 2007/2008 is de synodevergadering gehouden in Utrecht onder voorzitterschap van Ds.van Eckeveld. Op de agenda stonden zaken als de Herziene  Statenvertaling en de vestigingsplaats van de Theologische school in Rotterdam. Ook werd er bekeken hoe een verdere samenwerking tot stand kan worden gebracht met de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ook zijn er zaken ingebracht betreffende de leer van de kerk wat betreft de verkondiging van genade. Hierover zijn in 2006/2007 diverse publicaties verschenen die veel stof hebben doen opwaaien en waarbij enkele publicisten via de kerkelijke tucht onder censuur zijn gezet. Een van deze is Dr. K van der Zwaag die in zijn boek ‘Afwachten of Verwachten’ een lijvige studie over het aanbod der genade, mondeling mocht toelichten aan de synode. Aangezien de synode vond dat deze schrijver niet de kerkelijke weg had bewandeld (kerkenraad-classis-particuliere synode-generale synode), werd zijn schrijven niet ontvankelijk verklaard en zag Dr. van de der Zwaag zich genoodzaakt zijn lidmaadschap van het kerkgenootschap op te zeggen. Tevens werd een studiecommissie in het leven geroepen om het besluit van 1953 over het ontslag van Ds.Steenblok van de Theologische School in 1953, waardoor de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zijn ontstaan, nader te onderzoeken. In maart 2008 is de synode tot het besluit gekomen dat er kerkordelijk gezien ernstige fouten zijn gemaakt tijdens de synodes van 1950 en 1953 met betrekking tot de handelswijze ten opzichte van de schorsing van Ds. R. Kok en van de ontheffing van Ds. Steenblok als docent van de Theologischre school.  Ook werd besloten dat alleen de originele Statenvertaling in de kerkdiensten gebruikt mag worden en niet de Herziene Statenvertaling. De commissie KEV (Kerkelijke eenheid en verscheidenheid) heeft verslag gedaan van de gesprekken met diverse andere kerkelijke bevindelijke denominaties. Men kwam tot de conclusie dat er verder gesproken dient te worden over samenwerking op diverse terreinen maar dat kerkelijk eenheid (nog) niet mogelijk is door de vele binnenkerkelijke en tussenkerkelijke verschillen in leer en prediking alsmede door de grote cultuurverschillen tussen de verschillende kerken.  Tevens is besloten dat de volgende generale synode over drie jaar wederom in Utrecht gehouden zal gaan worden.