Gereformeerde Bond

 De Gereformeerde Bond is een vereniging binnen de Protestantse Kerk   die deze kerk wil herinneren aan haar

eigen belijdenis en aan de noodzaak te leven uit de inhoud van deze belijdenis.  Zij is vanouds een stroming binnen

de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij vinden de drie formulieren van enigheid geen documenten uit een ver

verleden, maar levend bezit voor de kerk van onze dagen. De Gereformeerde Bond wil de kerk en de gemeenten

vanuit deze verbondenheid met de belijdenis dienen. Artikel 1 van de statuten noemt als officiële naam:

Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk

 

In de prediking wordt in de Gereformeerde Bond, vanuit de Bijbel als norm, nauwe aansluiting gezocht bij de belijdenisgeschriften. In de middagdiensten worden zogenaamde leerdiensten gehouden waarin de predikant  een zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus behandelt. De kerkdiensten worden gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de psalmen in de oude berijming. Het motief hiervoor is dat men graag rechtstreeks uit de Schrift zingt.

 

Er  zijn diverse bonden/verenigingen die zich in “bondskringen” ophouden. Deze bonden/verenigingen hebben regelmatig overleg met de Gereformeerde Bond, ze hebben globaal gezien hetzelfde

gedachtegoed  maar varen wel ieder hun eigen koers.

 

GZB – Gereformeerde Zendingsbond – voor zending in buitenland

IZB – vereniging voor zending in Nederland

HGJB – Hervormd Gereformeerde Jeugdbond

Hervormd-Gereformeerde Vereniging van en voor mensen met een handicap ‘Op weg met de ander

Bond van hervormde mannenverenigingen op gereformeerde grondslag

Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag

Bond van hervormde vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag

 

De Gereformeerde Bond heeft nadrukkelijk gekozen voor de PKN.

Elk gemeentelid binnen de Protestantse Kerk kan lid van de Gereformeerde Bond worden, wanneer hij de grondslag en doelstelling onderschrijft.

 

Na het opgaan van de Nederlands Hervormde Kerk in de Protestantste Kerk Nederland is de Gereformeerde Bond ook daarin opgegaan. Helaas konden een groot aantal gemeenten van de Gereformeerde Bond zich daarin niet vinden en hebben zich afgescheiden en zijn zelfstandig verder gegaan als de Hersteld Hervormden.