Gemeente des Heeren

Deze gemeente vindt haar oorsprong in 1868 in het plaatsje Elim in Hollandse Veld nabij Hoogeveen in Drenthe.  Rond 1920 hield de voormalige Heilssoldaat Gerrit Polman samenkomsten in Groningen. De veenarbeider Johannes Orsel (1877-1949), die op wonderbaarlijke wijze genezen was van pleuris (borstvliesontsteking), voelde zich sterk aangesproken door deze prediking en begon een evangelisatiecampagne waarin genezing door het geloof grotendeels centraal stond.  Zo stichtte hij de Gemeente des Heeren. Via evangelisatie op omgebouwde vrachtschepen ging hij verder het land in. In Rhenen kwam Albert Otten, een leider van een armenhuis,  tot bekering en ging vanaf 1928 in Elim de gemeente leiden.  Kenmerk van hem was een zware en gevoelsmatige prediking waar zaken die typerend zijn voor pinkstergemeenten aan werden toegevoegd.  De prediking kreeg veel volgelingen onder de armen van de veenstreken in Drenthe. Een bekende preek van Otten over Jesaja 40 ging over de tekst: ‘Wie verarmd is en niet heeft te offeren kieze een hout uit dat niet verrotte’, …

In deze gemeente is het door gedrag van voorgangers na 1948 tot een afscheiding gekomen. Een klein gedeelte ging verder onder de naam ‘Gemeente van Christenen’.

Op dit moment telt de Gemeente des Heeren 8 gemeenten in Nederland en 1 in Duitsland en heeft ongeveer 1000 leden. Vanuit hun geloofsbeleving kunnen we deze gemeente het beste als Pinkstergemeente  typeren al zitten er in de aard van de prediking ook typische bevindelijke, reformatorische trekjes.

Kenmerkend voor de prediking zijn:

1. De leer van de voortgaande uitstorting van de Heilige Geest (Pinksterdoop), welke zich openbaart in berouw van   

    zonden, bekering en heiligmaking.

2.  De leer van het voortbestaan van bijzondere geestelijke gaven in de Gemeente des Heeren, zoals daar onder

     andere zijn tongentaal(glossolalie), profetie en gebedsgenezing.

3.  De plaats van het volk Israël wordt geestelijk door de kerk ingenomen (vervangingstheologie)

Wat gelooft de Gemeente des Heeren:

De gemeente des Heeren is een op zich zelfstaande gemeente die haar geloofsbeleving baseert op de bijbel. Zij erkent de Bijbel te zien als het geïnspireerde Woord van God en een leidraad voor het leven in deze wereld. Zij gelooft in de Heilige Drie-eenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest. De Bijbel bestaat uit twee gedeelten, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament begint met hoe de Almachtige God de hemel en de aarde en mens en dier geschapen heeft. Verder besteedt het Oude Testament veel aandacht aan de omgang van de Almachtige God, met zijn volk, de Joden en de aankondiging van de komst van de Messias.

In de gemeente des Heeren ervaart men dat de leden deel uitmaken van één lichaam, waarvan de Here Jezus Christus het hoofd is. Dat zij allen één geloof deelachtig geworden zijn en dat één Geest van één God hen tezamen bindt  door het verlossingswerk van één Here, de Zoon van God.