Evangelisch Lutherse Kerk

De Evangelisch Lutherse Kerk is in feite ontstaan nadat in 1585 Antwerpen door de Spanjaarden was ingenomen.

Veel Lutheranen (volgelingen van Maarten Luther) uit de Zuidelijke-Nederlanden vluchtten toen naar de Republiek

der Zeven Verenigde Nederlanden en stichtten daar samen met een aantal Duitse en Scandinavische Lutheranen in

het stedengebied een paar kleine gemeenten. Het ontstaan van de evangelisch Lutherse Kerk was een feit. Door

het rationalistische denken ontstond er in 1791 een scheuring waarna de Duitse leden de orthodoxe lijn van Duitsland

volgden en de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk vormden.

In Nederland ontstond zo onder invloed van het rationalisme de Evangelisch Lutherse Kerk. In 2004  is de

Evangelisch Lutherse Kerk opgegaan in de PKN. 

De  Evangelisch Lutherse theologie is een brede theologie, waarmee uiteindelijk ook een breed scala van thema’s overdacht kan worden. Enkele belangrijke punten uit de Lutherse Theologie zijn: rechtvaardiging door geloof, vrijheid en de twee rijken leer.

Maarten Luther was de eerste die diep is ingegaan op het verschil tussen Wet en Evangelie. Door de bril van ‘wet en evangelie’ las hij de Bijbel. Deze manier van lezen bleek een bevrijdende manier van lezen voor hem te zijn.

De grootste ontdekking hierbij is dat we niets meer zelf hoeven te verdienen, maar dat ons door geloof in Christus door genade alles gegeven wordt. De rechtvaardiging van de mens is dus niet afhankelijk van in hoeverre hij zich aan de wet houdt.

Ten aanzien van het gebruik van de wet in het dagelijks leven kent Luther de mens een eigen verantwoordelijkheid en vrije wil toe. We kunnen onze tekortkomingen en zonden zien in de wet.

Uit het evangelie leren we dat Christus zich vrijwillig aan de wet onderwierp en ook de vloek van die wet verdroeg. De vloek van de wet is het feit dat we als mensen bij God in het krijt staan, vanwege onze zonden. Christus vervulde voor ons de wet, en schonk en schenkt ons door genade, als wij daarin geloven, het leven.

In de bijbel vinden we aanwijzingen hoe we het beste kunnen leven. Lutheranen zijn over het algemeen geen moraalridders, en laten elkaar en anderen redelijk vrij. Een van de belangrijkste dingen die deze kerk leert is dat een Christen waarlijk kan en mag leven, je mag er zijn voor God. Dat geldt voor iedereen, ongeacht ras, huidskleur, familierelaties of verleden. Veel ellende in de wereld komt uiteindelijk voort uit het feit dat we ons zelf en ons clubje beter vinden dan de ander. Christus leert ons verder te zien dan ons zelf en ons eigen clubje.