Evangelische kerk

Kerkzoeker-evangelisch

Alle informatie over de Evangelische kerk

De Evangelische kerk komt van het woord Evangelisch. Dit is ontstaan van het Grieks en betekent letterlijk ‘Blijde Boodschap’. Met de evangeliën worden de eerste vier boeken in het Nieuwe Testament bedoeld. Matteus, Marcus, Lucas en Johannes, waarin het leven. Het sterven en de opstanding van Jezus Christus worden beschreven.

Onder het kopje Evangelisch op deze site worden kerken en geloofsgemeenschappen ondergebracht. Die niet kunnen worden gerekend tot de Protestantse kerken. En in Nederland uit de Reformatie zijn ontstaan.

Wel zien we in zowel in de Room-Katholieke Kerk als ook in de PKN een sterk evangelische beweging ontstaan zoals bijvoorbeeld het sterk groeiende Evangelisch Werkverband. Ook in Reformatorische kerken is een evangelische tendens merkbaar.

Het verschil echter met de kerken ontstaan uit de Reformatie is dat zij geen duidelijk omschreven belijdenisgeschriften kennen en zich niet gebonden weten aan strenge regels om aan hun geloof en aan de kerkdienst inhoud te geven. Er is plaats voor verschillende muziekinstrumenten, er wordt gezongen uit de opwekkingsbundel, de bundel van Johannes de Heer of de Evangelische liedbundel en er is ruimte voor persoonlijk getuigenis.

Kenmerkend voor de Evangelische kerk

  • Binnen de kerk wordt de Bijbel gezien als het onfeilbaar gezaghebbend Woord van God. Ook is duidelijk afstand genomen van de visie dat het de Bijbel een menselijk boek is.
  • In het Christelijke geloof wordt Jezus Christus gezien als de Zoon van God, alleen Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Jezus Christus is de van God de Vader gezonden Verlosser. Erkenning van dit verlossingswerk betekent dus wel dat de mens in zijn natuurlijk staat. Zondig is en schuldig staat tegenover God. De autoriteit van Jezus Christus wordt ervaren zoals geschreven staat in Matteus 28:18; “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde”.
  • Niet alleen de autoriteit van de Schrift en de majesteit van Christus wordt ook de werking van de Heilige Geest onderstreept. Zowel in het persoonlijk leven als in de gemeente. De Heilige Geest schenkt aan een iedereen verschillende gaven om in de gemeente van Christus te kunnen dienen.
  • De noodzaak van persoonlijke bekering. Het is van groot belang dat bij een christen sprake is van een levend en persoonlijk geloof.  Dit geloof houdt meer in dan het aannemen van waarheden. Het vraagt om een persoonlijke relatie met God. Dat de mens treft tot in het diepst van zijn hart en dat van invloed is op de rest van zijn leven.
  • Het belang van zending en evangelisatie, zoals de opdracht die door Jezus zelf werd gegeven in Matteus 28:19; Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie (de discipelen van Jezus) opgedragen heb.”
  • Het belang van de gemeenschap. Het geloof is geen individueel gebeuren dit in tegenstelling tot de individualisering in de samenleving. De gemeenschap van gelovigen is niet zomaar een clubje, maar vormt op aarde het lichaam van Christus. Christenen kunnen zodoende zowel voor elkaar. Als voor de wereld om hen heen. veel betekenen en geloof letterlijk ‘handen en voeten’ geven.
Kerkzoeker-evangelische-kerk
Kerkzoeker-evangelische-kerk-impressie

De Evangelische Alliantie

Veel  kerken van evangelische christenen werken samen binnen de Evangelische Alliantie. In Nederland zijn er 6 kerkgenootschappen bij aangesloten en meer dan 90 christelijke organisaties. Wereldwijd is de alliantie actief in 123 landen en vertegenwoordigt meer dan 400 miljoen christenen. Doel van de organisatie is samenwerking  op het gebied van evangelisatie , gebed, gemeenteopbouw en diaconaat en een sterke nadruk op het kinder- en jeugdwerk binnen de christelijke kerk wereldwijd.

Het Evangelisch Werkverband (EWV)

Sinds 1995 zijn er binnen de Nederlands Hervormde Kerk alsmede binnen de Gereformeerde Kerk stemmen opgegaan voor eengeestelijke vernieuwing binnen de kerk.

Dit heeft geleid tot een werkverband dat zich in 2006 als een olievlek heeft uitgespreid over Nederland. Het Evangelisch Werkverband (EWV) vormt een werkverband van predikanten en gemeenteleden, die deel uit maken van de PKN. Het EWV  wil vanuit de volgende missie actief zijn binnen de kaders van de PKN.

Zij willen biddend zoeken naar en meewerken aan geestelijke vernieuwing binnen de Protestantse kerk in Nederland, opdat deze, gericht op Gods heerlijkheid, in gehoorzaamheid aan haar Heer Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest, haar roeping in de wereld kan vervullen.

Ze weten zich daarbij geroepen om in de gezindheid van Christus, zoals in Filippenzen 2:5; Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had, ruimte te zoeken voor evangelische gemeente opbouw en gemeenteleven binnen de kaders van de PKN.

Evangelisch vangnet

Deze grote stroming binnen de PKN kenmerkt zich door nadruk te leggen op het werk van de Heilige Geest. De diensten zijn typisch evangelisch en toch orthodox van karakter. Binnen de gemeente werkt men met groeigroepen ook wel huiskringen genoemd. Eenmaal per 2 weken komen de gemeenteleden in groepen bij een gemeentelid thuis bijeen. Hier vindt bijbelstudie plaats en gebed, maar ook fungeert de huiskring als sociaal vangnet.