Doopgezinde gemeente

Doopsgezinde gemeente

De Doopsgezinden is de naam die in de loop van de 18e eeuw is aangenomen door een aantal groeperingen uit de doperse of Anabaptistische beweging die uit de Hervorming zijn voortgekomen. In Nederland gebruikt men de naam doopsgezinde gemeente, terwijl zij elders over het algemeen Mennonieten genoemd worden, naar de predikant Menno Simonz (1496-1561).

De Doopsgezinden geloven dat de doop de reiniging van alle aardse zonde is en verwerpen daarom de kinderdoop. Zij eisten van hun aanhangers de wederdoop vandaar hun vroegere naam Wederdopers of Anabaptisten. De doop wordt ontvangen na het uitspreken van een zelf geschreven belijdenis.

De Doopsgezinde Gemeente bestaat uit een diversiteit aan mensen, geloven en interpretaties. Maar wel met één ideaal:

Een dynamische kerk zijn, midden in de maatschappij. En met één gemeenschappelijke inspirator: Jezus Christus, die gestalte geeft aan het woord van God. Binnen de Doopsgezinde gemeente leeft men in een gespannen verwachting van een spoedig wereld einde en van het daaropvolgend Koninkrijk van God.

Het accent ligt op de plaatselijke gemeente die vanuit haar traditie en context een eigen identiteit heeft, onafhankelijk van het gezag van overheid of overkoepelend nationaal kerkverband. Gemeenten zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen die rond de bijbel en traditie van elkaar willen leren en die zo hun verscheidenheid in opvattingen proberen vruchtbaar te maken voor een waarachtige wijze van geloven en leven. De gemeente formuleert haar eigen geestelijk beleid en voert dat op een haar passende wijze uit. De leden maken deel uit van die plaatselijke gemeente en zijn er ook samen verantwoordelijk voor, ieder met haar/zijn eigen kwaliteiten en vaardigheden.

Zending en vredeswerk

In de Doopsgezinde kerk wordt benadrukt dat geloof in liefde werkzaam is en zo zijn ze betrokken op het leed in de wereld om hen heen. Daarom is er veel aandacht voor praktische betrokkenheid in woord en daad. In het zendingswerk willen Doopsgezinden Gods verhaal van liefde en gerechtigheid delen met anderen. Daarbij staat het respect voor de levensovertuiging van de ander voorop. Zij is ook sterk betrokken op Vredeswerk in de wereld en zoekt mee naar geweldloze oplossingen van conflicten van welke aard ook, waarbij recht wordt gedaan aan alle betrokkenen. Zo worden er o.a. mediation-programma’s aangeboden, die verder gaan dan alleen gesprekstechniek. Deze worden o.a. gegeven in de 7 Broederschapshuizen waar men ook terecht kan voor een vakantie, conferentie of cursussen. Getuigen van Gods liefde, hulp bieden in nood en werken aan vrede en gerechtigheid, dat zien Doopsgezinden als hun taak in navolging van Christus.

Zijn wij belangrijke informatie vergeten? Of heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht op [email protected]