Evangelie Gemeente De Deur Nederland

Deze gemeente is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren ’70 in Prescott in de staat Arizona rond de persoon van

Wayman Mitchell. Na zijn bekering in 1955 begon zijn bediening en ging hij naar de Bijbelschool waar hem opviel dat hij

veel doctrines te leren kreeg maar niet hoe hij zondaren tot bekering moest brengen en mensen in de naam van

Jezus Christus kon genezen. Hij kreeg zo echter wel een  goed fundament aan bijbelse kennis, maar was niet goed

voorbereid voor de praktijk. Hij kreeg in de loop der jaren veel ‘probleemkerken’ onder zijn hoede wat het begin werd van

een opwekkingsbeweging. In de jaren ’70 kocht hij een kerk in Prescott, een kerk die lag op een drukke hippie route in

de tijd dat de Jesus people actueel waren. Hij trainde zelf zijn discipelen op zijn Bijbelschool en door uitzending van deze mannen en echtparen naar andere steden werd de deur geopend voor een olievlekachtige groei. Vanuit de ontstane kerken werden echtparen uitgezonden naar andere delen van de wereld. Op deze manier ontstond de Christian Fellowship Ministries, waaronder ook de Nederlandse tak van de ‘De Deur’ valt.

 

In Nederland ontstond in 1978 in Steenwijk een bijbelstudiegroep die later uitgroeide tot de Evangelie Gemeente De Deur Nederland. Later verhuisde de kerk naar Zwolle waar verdere groei plaatsvond en waarvandaan mensen werden uitgezonden naar andere steden in Nederland.

De kerk telt in Nederland nu 44 gemeenten en is de Nederlandse afdeling behalve in Nederland ook actief in Zuid-Afrika, China, Peru, Suriname, Curacao, Bonaire, Sint Maarten, Duitsland, Portugal en Slowakije. De Nederlandse afdeling van de ‘De Deur’ heeft in het buitenland op dit moment 23 kerken.

Evangelie Gemeente De Deur wil door de prediking mensen in persoonlijk contact met Jezus Christus brengen. Zij heeft als visie en opdracht het evangelie te verkondigen door middel van discipelschap, evangelisatie op straat, muziek en drama en het uitsturen van echtparen in het zendingsveld.

 

Wat gelooft de Evangelie Gemeente De Deur:

 

Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.
Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.
Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt.
Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.
Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden. De enige en juiste manier is de doop door onderdompeling.
Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van de kenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoelt, echter daarnaast zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.