Confessioneel Gereformeerd Beraad

Het Confessioneel Gereformeerd Beraad is een modalitaire (is variant binnen een geloofsrichting) beweging binnen

de Protestantse Kerk in Nederland. Voor de fusie van 1 mei 2004 was deze vereniging werkzaam binnen de Gereformeerde Kerk. Na het samengaan van de Gereformeerde Kerk met de Nederlands Hervormde Kerk en de

Evangelisch Lutherse Kerk wil het  Confessioneel Gereformeerd Beraad midden in de PKN een wezenlijke bijdrage

leveren tot opbouw en vernieuwing van de samenwerkende kerken. Dit wordt gedaan door op een eigentijdse wijze te

laten zien, dat het gereformeerd belijden, ook vandaag nog actueel is.

Juist in dat gereformeerd belijden zoals verwoord in de Drie formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catehechismus, de Dordste Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis) en in de oecumenische belijdenissen (apostolische geloofsbelijdenis, geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) wil het CGB ernst maken binnen de PKN, die een kerk is geworden met uiteenlopende theologische opvattingen.  De Bijbel is daarbij het betrouwbare Woord van God en is de enige bron voor de verkondiging en het belijden van de kerk.

 Er is de laatste tijd sterke toenadering tot de Confessionele Vereniging die voor de fusie tot de PKN al in de Nederlands Hervormde Kerk werkzaam was. Het CGB heeft ook een eigen ledenblad, namelijk ‘het contact’.