Cama Gemeente

De Cama (Christian and Missionary Alliance) Gemeente bestaat in Nederland uit 22 evangelische  gemeenten

met ruim 5000 geregelde bezoekers. Over heel de wereld zijn zelfstandige christengemeenschappen ontstaan.

De Cama biedt voor deze gemeenten een dak om onder te schuilen voor die gemeentes met als doel het

zendingsbevel uit Matteüs 28: “…maakt discipelen onder alle volkeren” , na te volgen.

Kenmerkend voor de Cama gemeenten is:

 • Gods Woord wordt genomen als uitgangspunt
 • Bijbelse prediking en Bijbelse Toetsing
 • Onderling verbonden en toch zelfstandig
 • Cama zorgt voor coaching, training en bemoediging
 • Er is een wereldwijde visie en een wereldwijd werkterrein
 • Het is een unieke combinatie van zendings- en gemeentebeweging.

Wereldwijd zijn er 9500 zelfstandige Cama gemeenten met ongeveer 3 miljoen leden in 61 landen. Er werken 1300 Cama zendelingen in 48 landen. Er zijn meer dan 100 theologische dagopleidingen en bijbelscholen met ongeveer12.000 studenten.

Cama USA en Cama Europa en Midden Oosten  zijn de grote moederorganisatie’s waaronder Cama Nederland valt.

De geloofsbelijdenis van Cama Nederland luidt;

 1. Er is één God, oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 2. Jezus Christus is waarachtig God en mens. Hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de Heilige Geest. Hij stierf aan het kruis als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Degenen die in Zijn plaatsvervangend offer geloven worden allen gerechtvaardigd op grond van Zijn vergoten bloed. Hij verrees uit de dood naar de Schriften. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader als onze Grote Hogepriester. Hij zal wederkomen om Zijn Koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde te stichten.
 3. De Heilige Geest is een goddelijke Persoon, gezonden om in de gelovigen te wonen, hen te leiden, te onderwijzen en kracht te geven. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en van oordeel.
 4. Het Oude en Nieuwe Testament, onfeilbaar in hun oorspronkelijke vorm, zijn woordelijk geïnspireerd door God en een volledige openbaring van Zijn wil ten opzichte van de verlossing van de mens. Zij vormen tezamen de goddelijke en enige regel voor het geloof en geestelijk leven van de gelovige.
 5. De mens was oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God; hij viel echter door ongehoorzaamheid, waardoor hij zich zelf zowel tot de lichamelijke alsmede de geestelijke dood veroordeelde. Alle mensen worden geboren met een zondige natuur, waardoor ze gescheiden zijn van het leven van God en kunnen alleen gered worden door het verzoenend werk van Jezus Christus. Het toekomstige deel van de gelovige is de opstanding ten leven , in eeuwige heerlijkheid en tegenwoordigheid van God, dat van de ongelovige de opstanding ten oordeel en een voor eeuwig gescheiden zijn van God.
 6. Door Jezus Christus is er verlossing voor alle mensen; degenen die zich bekeren en geloven in Hem, worden wedergeboren door de Heilige Geest, ontvangen de gave van het eeuwige leven, en worden kinderen van God.
 7. Het is de wil van God dat iedere gelovige met de Heilige Geest vervuld wordt en door Hem geheel geheiligd, dat hij zich afscheidt van de zonde en de wereld en zich geheel toewijdt aan de wil van God, daarvoor kracht ontvangend voor een heilig leven en vruchtbare dienst. Deze vervulling is het werk van de Heilige Geest in de gelovige, tot stand gebracht tijdens en/of na zijn bekering.
 8. In het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus is ook in de genezing van onze sterfelijke lichamen voorzien. Gebed voor de zieken en zalving met olie worden in de Schrift geleerd en zijn het voorrecht van de Gemeente in onze huidige tijd.
 9. De Gemeente van Christus bestaat uit allen die geloven in de Here Jezus Christus, en die verlost zijn door Zijn bloed, en wedergeboren door de Heilige Geest. Christus is het Hoofd van het Lichaam, Zijn Gemeente, die Hij de opdracht heeft gegeven om in de wereld uit te gaan als Zijn getuige, het Evangelie predikend aan alle natiën. De plaatselijke Gemeente is een lichaam van gelovigen in Christus die tezamen komen om God te aanbidden, opgebouwd te worden door het Woord van God, samen in gebed te gaan en gemeenschap te oefenen, het Evangelie te verkondigen en de beide instellingen van Doop der gelovigen en Avondmaal te vieren.
 10. Er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen; voor de eersten een opstanding ten leven; voor de laatsten een opstanding ten oordeel.
 11. De persoonlijke verschijning van Jezus Christus is aanstaande, als een gezegende hoop, tot opname van Zijn Gemeente en daarop volgend Zijn wederkomst op aarde met de Zijnen tot oprichting van Zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid tot heil van alle volken der aarde.