Baptisten Gemeente

Baptisten gemeente

De Baptisten (baptisma=doop) noemen zich een groep christenen die om principiële redenen de kinderdoop verwerpen en voorstander zijn van het sacrament van de doop door onderdompeling na belijdenis van het geloof. De Baptisten Gemeenten werken samen onder de Unie van Baptisten. Hierbij zijn 82 gemeenten aangesloten. De Baptisten Gemeenten die niet tot de unie behoren hebben zich verenigd in de BBN (Broederschap van Baptisten Nederland). Buiten deze twee verenigingen zijn er nog ongeveer 25 onafhankelijke of vrije baptisten gemeenten in Nederland. De vrije Baptistengemeenten zijn in oktober 2006 een fusie aangegaan met de Cama gemeenten en vormden zo de alliantie van Baptisen en Cama gemeenten en vormden zo de ABC gemeenten of de PKN.

De plaatselijke gemeenten

Er zijn nu 56 gemeenten bij de alliantie aangesloten waaronder vijf Chinese gemeenten. Deze gemeenten werken gezamenlijk in de zendingsorganisatie van Cama Nederland.

Een vast belijdenisgeschrift kent men niet. De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring van God, zoals die door de Bijbel tot hen gekomen is. De leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Bijbel, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeenten en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt. De onderdompeling geeft te kennen dat ze geheel van zonden moeten worden gereinigd. De eredienst is niet strak geregeld. Iedere Baptistengemeente heeft een eigen kerkenraad maar de gemeentevergadering heeft het hoogste gezag. Kenmerkend voor deze groep is de trouwe zondagsviering, het niet drinken van sterke drank en er ligt een sterke nadruk op evangelisatie en zending.

De meeste gemeenten

De eerste gemeente in Nederland is gesticht in 1845 en werd ‘Gemeente van Gedoopte Christenen’ genoemd. Een van de eerste predikanten,

Ds. J. de Liefde was tevens oprichter van de vereniging ‘Tot heil des Volks’. Deze vereniging zet zich op dit moment nog steeds in voor evangelisatie en hulp onder drugsverslaafden en prostituees.

In de loop van de geschiedenis hebben de Baptisen een paar onvergetelijke voorgangers gehad, die overigens niet gelijkluidend denken en dachten. Te denken valt hierbij aan John Bunyan, Spurgeon, Martin Luther King en Billy Graham.

Voorgangers worden opgeleid aan het Baptistenseminarium dat in in 2007 zo’n 30 studenten telt. Hier studeren theologie studenten van de universiteit die op het seminarium hun kerkelijke vakken volgen. Ook is het een voltijds HBO opleiding en kan er ook part time gestudeerd worden. Op de algemene vergadering 2007 is Teun van der Leer tot rector van dit seminarium benoemd.

Zijn wij belangrijke informatie vergeten? Of heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht op [email protected]