© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Profeten

Poëzie en wijsheid

 

De boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied worden tot de poëzie en wijsheidsliteratuur

gerekend.  Deze bevatten gedichten, spreuken en andere handelingen, zoals bijvoorbeeld, een

liedverzameling in het boek Psalmen met 150 liederen waarvan er vele zijn gemaakt door koning David en

wijsheidsliteratuur zoals het boek Prediker. Het boek Hooglied, teksten van koning Salomo, is een loflied op de liefde waarin door middel van vele metaforen de liefde van de bruidegom voor de bruid en andersom

verteld wordt.

 

Job

Job is een welvarend en rechtvaardig man uit oude tijden, blijft ondanks vele beproevingen trouw aan God en zijn wetten (hoofdstuk l en 2). Na veel rampspoed ontvangt hij van God zijn vroegere welvaart terug (hoofdstuk 42). Dit verhaal vormt de omlijsting van een aantal lange gesprekken over het probleem van het lijden van de rechtvaardige, het onschuldig lijden. De gesprekken worden gehouden tussen Job en zijn vrienden en tussen Job en God zelf. De vrienden verdedi­gen het standpunt dat er geen lijden zonder schuld bestaat. Job blijft erbij dat hij rechtvaardig is voor God en dat hem daarom ook recht zal geschieden. Job krijgt geen verklaring voor zijn onverdiend lijden, maar hij leert dat de grote en verheven God voor mensen niet na te rekenen is. Zo vind Job geen oplossing voor zijn probleem, ,aar hij komt ermee in het reine door zijn God, die op hem rekent, niet los te laten.

Lees Job met kanttekeningen

 

 

Psalmen

Het woord psalmen komt van het Griekse woord 'psalmoi'; het oorspronkelijke Hebreeuwse woord waarvan dit de vertaling is betekent waarschijnlijk 'bij snarenspel gezongen'. Het boek bevat 150 liederen die zeer verschillend van aard zijn: lofzangen (o.a. Psalm 117), klaagliederen (o.a. 44), bedevaartsliederen (o.a. 120), dankliederen (o.a. 136), koningsliederen (o.a. 72), verhalen­de liederen (o.a. 105), lofliederen op de Thora (19 en 119).In latere tijd is het boek ingedeeld in vijf grote eenheden die elk met een lofprijzing worden afgesloten: Psalm 1-41; 42-72; 73-89; 90-106 en 107-150. De opschriften boven de psalmen, eveneens uit latere tijd, geven historische en muzikale aanwijzingen die ons niet steeds duidelijk zijn. Veel psalmen hadden een plaats in de liturgie van de tempeldienst, en zijn zowel in de joodse gemeenschap als in de christelijke kerk altijd zeer geliefd geble­ven.

Lees Psalmen met kanttekeningen

 

 

Spreuken

Uit Babylonische en Egyptische bronnen weten we dat beoefe­ning van de wijsheid reeds vele eeuwen voor onze jaartelling wijdverbreid in het Nabije Oosten voorkwam. Geschriften die zulke 'wijsheid' bevatten, heten wel 'wijsheidsliteratuur'. Een van de vormen die geschikt waren om wijsheden en levensles­sen over te dragen, was veelal de spreuk. Ook in het oude Israël werd de wijsheid beoefend, en tot dit genre rekent men onder andere de boeken Job, Spreuken en Prediker, sommige Psalmen, en verder de deuterocanonieke of apocriefe boeken, Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach. Het boek Spreuken dankt zijn naam aan hoofdstuk 1:1: 'Dit zijn de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël'. De spreuken staan op zijn naam omdat hij volgens de traditie iedereen in wijsheid overtrof en wel 3000 spreuken maakte (l Koningen 4:29-34). Voor Israël is de wereld het terrein waarop God handelend aan­wezig is. Wijsheid komt dan ook voort uit eerbied en ontzag voor God: de vreze des Heren. Dwaasheid is het om met God geen rekening te houden. Het is niet alleen zondig maar leidt ook tot ongeluk en rampspoed. De hoofdstukken l tot en met 9 bevatten in versvorm één lange onderwijzing over deze Wijsheid en Dwaasheid. In de spreuken daarna gaat het vooral om praktische levenswijs­heid: eerlijkheid in het zakenleven, het beheersen van de tong, de goede omgang met mensen uit allerlei standen enzovoort. De meeste

spreuken bestaan uit twee regels die elkaars beteke­nis aanvullen of versterken. Het boek

eindigt met een loflied op de verstandige vrouw (hoofdstuk 31).

Lees Spreuken met kanttekeningen

 

 

Prediker

De naam Prediker is ontleend aan het eerste hoofdstuk dat begint met: 'De woorden van Prediker...'. Evenals in het boek Spreuken is hier een wijze aan het woord. In de synagoge behoort het boek tot de feestrollen die op de grote feestdagen worden voorgelezen. Prediker wordt voorgelezen op het Loofhuttenfeest. De denker die in het boek Prediker aan het woord is, heeft diep nagedacht over al wat hij ziet, hoort en ervaart, en is daarbij tot de conclusie gekomen dat alles zinloos is. Hij lijdt onder de onzekerheid van alle dingen en vooral van de toekomst. Hij komt tot de slotsom dat de mens niets beters kan doen dan berusten in deze onzekerheid. Wel wekt hij de mens op te genieten van wat God hem als zijn deel in het leven geeft, want hij is er zeker van dat dat naar de wil van God is. Maar tegelijkertijd waarschuwt hij ook dat God over het leven van de mens een oordeel zal uitspreken.

Lees Prediker met kanttekeningen

 

 

Hooglied

De naam 'Hooglied' is afkomstig van Luther. Het is een weerga­ve van de Hebreeuwse titel die letterlijk vertaald luidt: 'Lied der liederen'. Dit boek behoort tot de 'feestrollen' van de synagoge:

de boeken die daar voorgelezen worden op de grote feestdagen. Het boekje bevat een verzameling liefdesliederen die al binnen het jodendom werden uitgelegd als een uitbeelding van de lief­de van God voor zijn volk. Deze liefde was in het bijzonder tot uitdrukking gekomen in de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Om die reden wordt het voorgelezen op Pesach, het joodse paas­feest dat gevierd wordt ter herdenking van deze bevrijding. In de christelijke traditie is deze zinnebeeldige uitleg vaak overge­nomen en vooral toegepast op de liefde van Christus voor zijn gemeente.

Lees Hooglied met kanttekeningen

 

 

 

 

Met dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem voor toestemming van het gebruik van de gegevens uit Bijbelwijzer