© kerkzoeker

kerkzoeker.Katholiek.P.K.N..Reformatorisch.Evangelisch.Overig.Zoeken.De Bijbel.Links.Contact.

Welkom op Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Lijst van kerken die worden genodigd voor de Nationale Synode:

 

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Alliantie van Baptisten en Cama-gemeenten

Anglicaanse Kerk / Anglican Netherlands Area Council

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Broederschap van Baptistengemeenten

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

Evangelische Broedergemeente in Nederland

Gereformeerde GemeentenGereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika

Gereformeerde Kerken hersteld

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Gereja Kristen Indonesia Nederland

Hersteld Hervormde Kerk

Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten

Kerk van de Nazarener Nederland

Leger des Heils

Molukse Evangelische Kerk

Nederlands Gereformeerde Kerken

Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Protestantse Kerk in Nederland

Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Remonstrantse Broederschap

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten / Landelijk Platform Pinksterbeweging

Vergadering van Gelovigen in Nederland

Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Vrije (Oud) Gereformeerde Gemeenten

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

 

algemeen.

Wie zijn wij?.

Wat geloven wij?.

Stukje kerkgeschiedenis.

Schema ontstaan kerken.

Kerkelijke begrippen.

Kerkelijke feestdagen.

Bijbelse feesten.

Wat gebeurt er in een kerkdienst?.

Nationale Synode 2010.

Site overzicht.

Nationale Synode 2010

In augustus 2009 kwam de toenmalige voorzitter van de synode van de PKN, Ds. G. De Fijter, op vakantie tijdens het bijwonen van een kerkdienst waaraan mensen uit allerlei verschillende kerkgenootschappen deelnamen, op het idee een Nationale Synode te organiseren. Een kerkvergadering waaraan alle protestants christelijke kerkgenootschappen zouden moeten deelnemen.

 

Op 14 oktober 2009 werd het credo tijdens een persconferentie in Utrecht gepresenteerd.  Het plan is nader uitgewerkt door een stuurgroep waarin prominenten uit de meest uiteenlopende kerkgenootschappen zitting hebben.

 

De laatste Nationale Synode werd in Dordrecht in 1618-1619 gehouden. Ook nu is het plan om de Nationale Synode in of rond Dordrecht te organiseren.

Sterk punt is, dat er nu met elkaar gesproken kan gaan worden over wat de bindende factoren zijn in plaats van naar de verschillende te kijken.

Voor zover mogelijk krijgen alle christelijke kerkgenootschappen een uitnodiging voor deelname. Een uitzondering hierop is de Rooms-Katholieke kerk. Het zou te ver gaan in één synode de breuk tussen de protestanten onderling te lijmen alsmede ook de breuk tussen de protestanten en de Rooms-Katholieke kerk.  Immers de naam protestants is te danken aan de protesten tegen de handelwijze van de Rooms-katholieke kerk enkele honderden jaren geleden.

 

Het spannende aan deze synode is dat men de uitnodiging tot deelname eigenlijk moet aannemen. Als men dat namelijk niet doet dan gaat men in tegen de belijdenis van de eigen kerk. In de apostolische geloofsbelijdeins die in veel kerken iedere zondag gelezen dan wel gezongen wordt staat immers:  Ik geloof in een heilige, algemene, Christelijke Kerk .  

Gezien de eerste reacties uit de verschillende kerkgenootschappen zal het nog een harde dobber worden om alle kerken die uitgenodigd worden ook daadwerkelijk rond de tafel te krijgen. Lees hier de eerste reacties.

 

Het logo van de Nationale Synode roept het beeld op van een bloeiende zonnebloem.
Deze Helianthus annuus ontleent zijn naam aan de Griekse woorden voor zon (helios) en bloem (anthos) en kent het zogenoemde heliotropisme: overdag draait de bloemknop op zonnige dagen mee met de zon van oost naar west.

Tegen de tijd dat de bloem begint te openen verstijft de stengel onder de bloemknop (pulvinus), in de oostelijke stand. Daardoor wijzen bloeiende zonnebloemen de hele dag naar het oosten waar de zon opkomt, terwijl hun heliotropisme al voorbij is.

Het logo wil onderstrepen dat er allereerst de gerichtheid is op de levende God: ‘de zon der gerechtigheid’.