© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Poëzie en Wijsheid

Historische Boeken

 

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt in deze boeken de geschiedenis van het volk Israël verteld na de uittocht uit Egypte en de verovering van het land Kanaän. Het begint met de opvolger van Mozes met de verovering van Kanaän en gaat verder met de Rechters of Richteren, de eerste leiders van het volk. Ook wordt de vraag om een koning en de zalving van de eerste koning beschreven. Ook zien we het volk dat ontrouw werd aan God wordt weggeleid in ballingschap naar Babylonië.

 

 

Jozua

De naam van dit boek is ontleend aan de hoofdpersoon Jozua, de helper en opvolger van Mozes. De naam Jozua heeft dezelfde betekenis als de naam Jezus, namelijk 'de Heer is redding'. Onder leiding van Jozua trekken de Israëlieten het land Kanaan binnen. Heel bekend is de val van de stad Jericho (hoofdstuk 5:13-6:27). Na de verovering wordt het beloofde land onder de twaalf stammen verdeeld. Hieruit blijkt dat God zijn belofte aan de stamvaders en aan Mozes is nagekomen. Het boek Jozua wordt tot de historische boeken gerekend. Het boek kan verdeel worden in drie delen. In hoofdstuk 1-12 wordt verteld dat de Israëlieten onder leiding van Jozua de rivier de Jordaan oversteken en het land Kanaän veroveren. Het wordt afgerond met een lijst van verslagen koningen. In hoofdstuk 13-21 wordt het land onder de twaalf stammen verdeeld. In het derde deel, hoofdstuk 22 -24 gaat terug naar het begin waarin de oostelijke stammen terugkeren naar het hun toegewezen grondgebied. Het boek eindigt met twee toespraken van Jozua, waarin hij afscheid neemt van het volk en hen oproept geen afgoden te dienen.

Lees Jozua met kanttekeningen

 

 

Richteren

De naam Richteren (ook wel Rechters) slaat op de mannen en vrouwen die de hoofdpersonen zijn in dit boek. Het zijn niet zozeer officiële ambtsdragers als wel redders in de nood, die uit­groeien tot echte leiders van het volk. Het Hebreeuwse woord waarvan richteren/rechters de vertaling is, heeft niet alleen betrekking op rechtspreken maar ook op besturen en leidinggeven. De thematiek in dit boek is: Israël wordt ontrouw aan het ver­bond met God - het volk wordt gestraft met overheersing of uit-plundering door andere volken - het volk bekeert zich - God stuurt een redder, een bevrijder. De functie van richter was niet erfelijk. Wel bleven de meeste rechters, na hun opdracht vervuld te hebben, hun leven lang lei­ding geven aan het volk. Bekende namen zijn: Deborah en Barak (hoofdstuk 4-5), Gideon (hoofdstuk 6-8) en Simson (hoofdstuk 13-16).

Lees Richteren met kanttekeningen

 

 

Ruth

Het boek draagt de naam van de hoofdpersoon Ruth, een niet-Israëlitische vrouw, afkomstig uit Moab. In de Hebreeuwse bij­bel behoort het tot de vijf feestrollen (Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester) die op de grote feestdagen in de synago­ge gelezen worden. Ruth wordt voorgelezen op het Feest der Weken (Pinksteren), een oogstfeest dat zeven weken na Pasen gevierd wordt. In onze bijbel volgt Ruth op Richteren, omdat het verhaal zich volgens hoofdstuk 1:1 afspeelt in de tijd van de richters. Aan het slot blijkt dat de Moabitische Ruth de stammoeder is van koning David. Ook in het geslachtsregister van Jezus in Matteüs 1:5 wordt Ruth vermeld als een van Jezus' stammoeders.

Lees Ruth met kanttekeningen

 

 

1 Samuël

De boeken l en 2 Samuël danken hun naam aan de laatste rich­ter, Samuël, en vormen in de Hebreeuwse bijbel één boek. In l Samuël worden zijn leven en daden beschreven. Andere hoofdpersonen in het boek zijn koning Saul en zijn zoon Jonatan, en de latere koning David. Wanneer het volk om een koning vraagt, geeft Samuël slechts schoorvoetend toe. Hij beschouwt een menselijke koning als een aantasting van Gods koningschap over Israël (hoofdstuk 8).

Lees 1 Samuël  met kanttekeningen

 

 

2 Samuël

Dit boek dat evenals het vorige naar de richter Samuël genoemd is, bevat de geschiedenis van David als koning, eerst over Juda (hoofdstuk 1-4) en later over de twaalf stammen van Israël (5:1-5).

Het boek geeft een levendig verslag van de strijd die David voert tegen zijn vijanden in binnen- en buitenland. Enerzijds wordt David getekend als een vroom man, toegewijd aan God en aan zijn volk, anderzijds als iemand die tot afschuwelijke dingen in staat is wanneer het om zijn eigen belangen gaat. Desondanks ontvangt David van God de belofte dat zijn huis (dynastie) en zijn koningschap zullen standhouden (hoofdstuk 7). David is het type geworden van 'de koning die doet wat recht is in de ogen van de Heer' (2 Koningen 18:3).

Lees 1 Samuël  met kanttekeningen

 

 

1 Koningen

Zoals de naam aangeeft gaat het in dit boek over de koningen van het volk Israël. Het boek l Koningen en het erop volgende boek 2 Koningen, in de Hebreeuwse bijbel één boek, vormen een vervolg op de boeken l en 2 Samuël. Samen geven ze een over­zicht van de geschiedenis van koning Salomo, als laatste koning van het hele rijk der twaalf stammen (l Koningen 1-11) en ver­volgens van de koningen die na de scheuring (l Koningen 12) de rijken Juda en Israël besturen (l Koningen 13-2 Koningen 25).

Aan het begin van elk koningschap vindt men vaak gegevens over de aanvang van de regering, de duur en de residentie. Aan het einde worden mededelingen gedaan over de dood van de koning, zijn begrafenis en zijn opvolging. Over de koning wordt meestal een waardeoordeel gegeven: hij deed goed, dan wel wat kwaad was in Gods ogen. Opvallend is het optreden van profeten die het gedrag van koningen en priesters bekritiseren. Bekend is vooral Elia om zijn verzet tegen koning Achab.

Lees 1 Koningen  met kanttekeningen

 

 

2 Koningen

Ook in 2 Koningen gaat het over de koningen van Juda en Israël. Belangrijke momenten zijn het optreden van de profeet Elisa, de opvolger van Elia, en de hervormingen onder koning Josia.

Aan het rijk Israël komt in 722 voor Christus een einde door het binnenvallen van de Assyriërs. Het rijk Juda gaat in 586 voor Christus ten onder door toedoen van de Babyloniërs. De tempel in Jeruzalem wordt verwoest en het Davidische koningshuis onttroond. Een deel van het volk wordt gedeporteerd naar Babel. Al deze rampen worden vanuit een theologisch stand­punt beschreven: ze zijn het gevolg van de ontrouw van de Israëlieten aan de Heer en zijn verbond.

Lees 2 Koningen  met kanttekeningen

 

 

l en 2 Kronieken

Deze boeken hebben hun naam Kronieken te danken aan de kerkvader Hieronymus,

die ze de titel gaf: 'Kroniek van de gehele goddelijke geschiedenis'. Dit is een juiste

benaming voor deze boeken, die een overzicht geven van de inhoud van het Oude Testament vanaf het begin van Genesis tot aan het eind van 2 Koningen. De belangstelling van de auteur gaat vooral uit naar het koningshuis van David, en naar de tempel en de eredienst met de daarbij betrokken personen, zoals de priesters en de Levieten.

De erin vermelde gebeurtenissen spelen zich af in de tijd van de Babylonische ballingschap en van het Perzische koninkrijk. Met toestemming van koning Kores keert een deel van de ballingen in 538 voor Christus uit Babylonië naar Juda terug. Onder moeilijke omstandigheden wordt de tempel her­bouwd en de eredienst hervat. Later gaat onder leiding van Ezra een tweede groep ballingen naar Jeruzalem terug. Na hun aan­komst treft Ezra verschillende maatregelen om de joodse gemeenschap te herstellen, onder andere het verbod van huwe­lijken tussen joodse mannen en niet-joodse vrouwen. In het boek komen enkele documenten voor die geschreven zijn in het Aramees, de rijkstaal van het Perzische koninkrijk (4:6 tot 6:12 en 7:12 tot 26).

Lees 1 Kronieken  met kanttekeningen                       Lees 2 Kronieken  met kanttekeningen

 

Ezra

Dit boek heeft zijn naam te danken aan de hoofdfiguur, de pries­ter en schriftgeleerde Ezra. Het boek is een vervolg op l en 2 Kronieken. De erin vermelde gebeurtenissen spelen zich af in de tijd van de Babylonische ballingschap en van het Perzische koninkrijk. Met toestemming van koning Kores keert een deel van de ballingen in 538 voor Christus uit Babylonië naar Juda terug. Onder moeilijke omstandigheden wordt de tempel her­bouwd en de eredienst hervat. Later gaat onder leiding van Ezra een tweede groep ballingen naar Jeruzalem terug. Na hun aan­komst treft Ezra verschillende maatregelen om de joodse gemeenschap te herstellen, onder andere het verbod van huwe­lijken tussen joodse mannen en niet-joodse vrouwen.

In het boek komen enkele dokumenten voor die geschreven zijn in het Aramees, de rijkstaal van het Perzische koninkrijk (4:6 tot 6:12 en 7:12 tot 26).

Lees Ezra  met kanttekeningen

 

 

Nehemia

De Hebreeuwse naam Nehemia betekent 'de Heer heeft getroost'. De drager van deze naam, naar wie het boek genoemd is, was schenker aan het hof van de Perzische koning Artachsasta. Van de koning kreeg hij verlof om naar Jeruzalem terug te gaan (ongeveer 445 voor Christus). Door de koning tot landvoogd aangesteld over Juda, zorgde hij voor de herbouw van de stadsmuren van Jeruzalem. Hij ruimde misstanden uit de weg, weerde vreemde invloeden en hielp de verarmde bevol­king. Een hoogtepunt in het boek is de voorlezing van de Tora, de Wet, op het Loofhuttenfeest (hoofdstuk 8 en 9).

Het boek Nehemia is een vervolg op het boek Ezra, waarmee het oorspronkelijk één geheel gevormd heeft.

Lees Nehemia met kanttekeningen

 

 

Ester

Dit boek heeft zijn naam te danken aan de hoofdpersoon Ester. In de Hebreeuwse bijbel behoort het boek tot de vijf feestrollen, de bijbelboeken die op de grote feestdagen in de synagoge wor­den gelezen. Ester wordt voorgelezen op het Poerimfeest. Het verhaal verplaatst ons naar de Perzen, waarin de joodse gemeenschap bedreigd wordt door een sluw opgezette jodenvervolging. De joodse koningin Ester en haar pleegvader Mordekai weten Haman, de aanstichter van deze vervolging, te ontmaskeren.

Lees Ester met kanttekeningen

 

 

.

 

 

 

 Paardenhouderij Le Cheval Arden

 Paardenhouderij Le Cheval Arden

Met dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem voor toestemming van het gebruik van de gegevens uit Bijbelwijzer