© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Cama Gemeente

Evangelie Gemeenten

 

In Nederland zijn er een groot aantal Evangelische Gemeenten die werken onder verschillende namen. Behalve de Evangelische Gemeenten die onder een samenwerkingsverband vallen zoals bijvoorbeeld de Cama Gemeente, zijn er nog een zeer groot aantal gemeenten die de naam Evangelische Gemeente of Vrije Evangelische Gemeente dragen. Sommige Evangelische Gemeenten vallen duidelijk onder de Pinksterbeweging, andere juist niet. Er is geen eenheid en geen overkoepelende organisatie en juist dat is een belangrijk kenmerk voor de Evangelische Gemeenten. Een uitzondering hierop zijn een aantal Vrije Evangelische Gemeenten die zich verenigd hebben in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Deze laatste groep werkt al langere tijd samen met de Protestantse Kerk Nederland. Er bestaan afspraken over het verlenen van gastlidmaatschap aan kerkleden en het toelaten van elkaars predikanten in de bediening van Woord en Sacrament. In een associatieovereenkomst  hebben de beide kerkgenootschappen afgesproken dat zij samen een geloofs- en werkgemeenschap willen vormen. In november 2007 zal de de synode van de PKN hier verdere besluiten over nemen. Sinds 1978 is de Evangeliegemeente “De Deur” actief in Nederland en telt nu 44 gemeenten. Ook zijn er vele Evangelie Gemeenten in Nederland die allen doorgaan onder de Christengemeente.

De Evangelische Gemeenten zijn het duidelijk onderling oneens over wat ze nu precies geloven. Men kan niet teruggrijpen op één theoloog, bepaalde theologie/leer of denkrichting, maar juist op een grote variatie van theologen en denkrichtingen en gaan allen uit van de Bijbel als leidraad in leer en leven. Toch zijn de kenmerken die bij evangelisch staan vermeld op deze gemeenten van toepassing.

 

De verschillende Evangelische Gemeenten zijn grotendeels plaatselijk georganiseerd en zijn meestal onafhankelijk, maar er zijn ook veel Evangelische Gemeenten die onderling samenwerken op plaatselijk, regionaal en/of landelijk niveau. We kunnen hierbij onder andere denken aan de Evangelische Alliantie en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

De diensten in deze gemeenten zijn vrolijk en eigentijds. Vaak wordt de zang begeleidt door een praiseband of muziekgroep en wordt er veel gebruik gemaakt van audio visuele media (pc en beamer met powerpoint presentaties) om de diensten te ondersteunen en de preek te verduidelijken. De invulling van de sacramenten als doop en Heilig Avondmaal heeft bij iedere gemeente zijn eigen invulling. Meestal wordt de doop alleen bij volwassenen gedaan door onderdompeling en worden de baby’s aan God opgedragen.

Kenmerkend is ook dat veel van deze gemeenten juist jongeren trekken die actief aan de diensten deelnemen.