© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Historische Boeken

Pentateuch

 

De eerste vijf boeken van de bijbel worden aan Mozes toegeschreven. In de joodse bijbel ‘de Tenach’ worden deze boeken ‘de Thora’ genoemd dat ‘wet’ of ‘onderwijzing’ betekent. In de bijbelwetenschap worden ze ook wel ‘pentateuch’ genoemd, vrij vertaald betekent dit “de vijfdelige”. De thora is het belangrijkste onderdeel van de Tenach. Voor de wekelijkse lezing en studie van de Thora is deze onderverdeeld in 54 gedeeltes de zogenaamde parasjot.

 

 

Genesis

Het woord Genesis betekent 'wording'. Zoals de naam zegt, ver­telt het boek over de wording van de wereld. De schrijver belijdt God als schepper van hemel en aarde, mens en dier. Hij spreekt ook over de wording, het ontstaan, van zonde en lijden in de wereld. Daarna handelt het boek over het ontstaan van het volk Israël. Israël krijgt een plaats tussen de volken doordat God aan de stamvaders een nageslacht en een land belooft. Geslachtsregisters in de hoofdstukken 4, 5, 10 en 11 laten zien dat alle mensen één stamvader hebben, en hoe de volkeren zich tot elkaar verhouden. Dit eerste bijbelboek valt uiteen in twee delen:

l) hoofdstuk 1-11, de zogenaamde oergeschiedenis: schepping, paradijs. Kaïn en Abel, zondvloed, torenbouw;

2) hoofdstuk 12-50, de voorgeschiedenis van Israël: de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob (Israël) en het verblijf van Jozef in Egypte.

Lees Genesis met kanttekeningen

 

 

Exodus

Het woord Exodus betekent 'uittocht'. Het boek heeft deze naam omdat het de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van het volk Israël beschrijft: de bevrijding en de uittocht uit het 'slavenhuis' Egypte onder leiding van Mozes. Hoogtepunten in Exodus zijn: de bekendmaking van de onuit­sprekelijke Godsnaam JHWH, vanouds vertaald met 'de Heer' (3:14, 15), de uittocht met de instelling van het Pascha (12:1-28), de wetgeving bij de berg Sinai met de 'Tien Woorden', beter bekend als de tien geboden (20:1-17) en de verbondssluiting (24:1-18). Belangrijk voor Gods aanwezigheid onder het volk en voor het priesterschap en de eredienst in de hele bijbel zijn het ontwerp en de bouw van de ontmoetingstent: de 'tabernakel' (hoofdstuk­ken 25-31; 35-40)

Lees Exodus met kanttekeningen

 

 

Leviticus

De naam Leviticus betekent 'het levitische boek' en dat is een goede samenvatting van de inhoud. Want aan de nakomelingen van Levi worden de priesterdienst en de zorg voor het heilig­dom toevertrouwd. Grote nadruk wordt gelegd op het feit dat de Israëlieten een heilig leven moeten leiden, omdat de Heer, hun God, een heilige God is. De reinheid die vereist wordt, is dan ook 'cultisch', dat wil zeggen: reinheid die nodig is om tot God te naderen.

Lees Leviticus met kanttekeningen

 

 

Numeri

Numeri is het Latijnse woord voor 'getallen'. Als naam voor dit boek heeft het woord betrekking op de twee volkstellingen die erin vermeld worden (hoofdstuk 1-4 en hoofdstuk 26). De Hebreeuwse naam voor dit boek luidt in het Nederlands ver­taald: 'In de woestijn'. Deze titel dekt de gehele inhoud, want alles wat in het boek verhaald wordt, speelt zich af op de lange tocht van de Israëlieten door de woestijn. Die tocht wordt voor­gesteld als een liturgisch gebeuren: een processie van de twaalf stammen met de Heer en de tabernakel in hun midden.Thematisch zijn de opstandigheid van de Israëlieten tegen God en Mozes, en hun terugverlangen naar de 'goede' tijden in Egypte. Een boeiende episode is het verhaal van Bileam, een beroemde profeet die in opdracht van de koning van Moab het volk Israël moet vervloeken (hoofdstukken 22-25).

Lees Numeri met kanttekeningen

 

 

Deuteronomium

Deuteronomium betekent 'tweede wet' en geeft al aan dat dit boek voor een deel uit wetten bestaat. Daarbij gaat het om reeds eerder gegeven wetten die een nieuwe, tweede uitleg nodig hadden in nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld de tien geboden in hoofd­stuk 5. Maar het gaat ook om nieuwe wetten, bijvoorbeeld die aangaande het koningschap in hoofdstuk 17:14-20. Het boek als geheel heeft de vorm van een serie toespraken die Mozes kort voor zijn dood uitspreekt en waarin hij het volk oproept trouw te blijven aan zijn

bevrijdende God. De woorden van hoofdstuk 6:4-6, de oproep God lief te hebben en de ene naam van God

te erkennen, staan bekend als het 'sjema Jisraël' = 'Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!', de

geloofsbelijdenis van het joodse volk.

Lees Deuteronomium met kanttekeningen

 

 

Met dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem voor toestemming van het gebruik van de gegevens uit Bijbelwijzer