© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Pentateuch

Het Oude Testament (O.T.)

 

Het eerste gedeelte van de bijbel is ook het oudste gedeelte. Het bestaat uit 39 boeken uit het oude Israël en het vroege jodendom. Oorspronkelijk zijn deze boeken in het Hebreeuws en het Aramees geschreven. Voor de joden vormen deze boeken hun bijbel die ze Tenach noemen. Het woord Tenach komt van de beginletters van de drie gedeeltes waarin we de Tenach kunnen verdelen. De Tora (wet, de eerste 5 boeken van het O.T. die aan Mozes worden toegeschreven), de Nevieiiem (de profeten) en de Chetoeviem (geschriften). In alle Nederlandse bijbels is niet de volgorde volgens de joodse traditie aangehouden, maar de volgorde van de Septuagint. De Septuagint is de oudste Griekse vertaling van de het Oude Testament. Het Oude Testament begint met de Thora, de boeken van de wet waarin verhalen staan over het ontstaan van de aarde het heelal en de mensheid en het ontstaan van het volk Israël en de wet die God aan Zijn volk gaf. Verder historische boeken met de geschiedenis van Israël en een vijftal poëtische boeken en wordt het Oude Testament afgesloten met profetische boeken. In het Oude Testament vinden we een grote verscheidenheid aan literaire genres. Wetten en wijsheidsboeken, proza en poëzie, profetische aanklachten en visioenen over de toekomst, klaagliederen en lofprijzingen. Binnen een boek kunnen verschillende van deze genres voorkomen. In veel boeken van het Oude Testament wordt gewezen op de komst van de Messias. Deze teksten worden vervuld in de komst van Jezus Christus en worden vaak aangehaald door Jezus in het Nieuwe Testament.

 

De boeken van het Hebreeuwse Oude Testament worden gewoonlijk gerangschikt in drie afdelingen:

1. De Wet (Thora): De Wet bestaat uit de boeken: Genesis, Exodus, Leviticus,

Numeri en Deuteronomium.
2. De Profeten (Neviiem):De Profeten bestaan uit de vroege en de late profeten.

De vroege profeten zijn: Jozua, Richteren, Samuël en Koningen.

De late profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf ‘kleine profeten’.
3. De Geschriften (Chetoeviem):De Geschriften bestaan weer uit de dichterlijke

boeken, de vijf boekrollen en de historische boeken.

De dichterlijke boeken zijn: Psalmen, Spreuken en Job.

De vijf boekrollen (Megillot) zijn: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Ester en Prediker. De historische boeken zijn: Daniël, Ezra-Nehemia en Kronieken.


Het Oude Testament wordt ook wel eens kortweg aangeduid als ‘de wet en de profeten’ of als ‘de wet’.

 

Bijbelboeken van het Oude Testament

 

Pentateuch

Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronomium

 

Historische boeken

Jozua

Richteren

Ruth

1 Samuël

2 Samuël

1 Koningen

2 Koningen

1 Kronieken

2 Kronieken

Ezra

Nehemia

Ester

 

Poëzie en wijsheid

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied

 

Profeten

Jesaja

Jeremia

Klaagliederen

Ezechiël

Daniël

Hosea

Joël

Amos

Obadja

Jona

Micha

Nahum

Habakuk

Sefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

 

Met dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem voor toestemming van het gebruik van de gegevens uit Bijbelwijzer