© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

apocriefe boeken (vervolg)

Apocriefe Boeken

 

Boeken die in de bijbel staan noemen we canonieke boeken. Er is in de in de kerkgeschiedenis veel te doen geweest welke boeken wel en welke niet tot de canon behoren. Er zijn dus boeken waarover getwijfeld werd of ze wel het gezag hebben dat de canonieke boeken wel hebben. Deze boeken noemen we apocriefe boeken.

Het woord apocrief komt uit het Grieks en betekent verborgen. Met apocriefe geschriften worden religieuze teksten bedoeld die niet tot de officiële bijbelteksten (canon) gerekend worden. De meeste zijn ontstaan tussen de tweede eeuw voor Christus en de tweede eeuw na Christus. De term apocrief werd geïntroduceerd door Hieronymus (ca. 342-420), die er de boeken mee bedoelde die wel opgenomen waren in de Septuaginta (de oudste eerste Griekese vertaling van het Oude Testament) maar niet in de Tenach, de Hebreeuwse bijbel.

Er is nog verschil binnen christelijk Nederland welke boeken wel of niet apocrief zijn. De Rooms-Katholieke kerk rekenen Tobias, Judith, Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, 1 en 2 Makkabeeën en enkele hoofdstukken en aanhangsels van Daniël en Esther wél tot het Oude Testament en noemen die geschriften deuterocanoniek. De Protestanten zien al deze geschriften als apocrief.

De apocriefen zijn voornamelijk overgeleverd in het Grieks. Een aantal ervan zijn hoogst waarschijnlijk

oorspronkelijk in het Hebreeuws opgetekend, maar doordat ze door joodse schriftgeleerden niet tot de

Tenach, de joodse bijbel, werden gerekend zijn veel van die oude oorspronkelijke versies verloren gegaan.

Alleen van het boek Jezus Sirach is wel een Hebreeuwse versie bewaard gebleven.

 

Apocriefe of deuterocanonieke boeken

 

Tobit

Judit

Toevoeging op Esther

1 makkabeeën

2 makkabeeën

De wijsheid van Salomo (Wijsheid)

De wijsheid van Jezus Sirach (Sirach)

Baruch

Toevoeging bij Daniël

Het gebed van Manasse

 

Met dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem voor toestemming van het gebruik van de gegevens uit Bijbelwijzer